Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek zamieszczać sprawozdania w bazie sprawozdań OPP. Są dwa terminy realizacji tego obowiązku – jeden standardowy, a drugi dla OPP, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy. Ten drugi budzi wątpliwości. Jak interpretować przepisy?

Drugi termin na sprawozdania OPP

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają sprawozdania – merytoryczne i finansowe – w Internetowej Bazie Sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego. Muszą to zrobić do 15 lipca każdego roku. Czyli np. sprawozdanie za 2017 r. (za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.) umieszczają w bazie do 15 lipca 2018 r. OPP, które nie wywiązuje się z obowiązku sprawozdawczego, nie może zbierać 1%.

Termin 15 lipca dotyczy OPP, których rok obrotowy jest taki sam jak kalendarzowy. Tak jest w większości organizacji ze statusem pożytku. Dla OPP, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy ustawa przewidziała specjalny termin – 30 listopada. Mówi o tym artykuł 23 ustęp 6b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

art. 23 ust. 6b
Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, w terminie do dnia 30 listopada roku  następującego po roku obrotowym, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.

Jak interpretować drugi termin?

Czytaj dalej