Sprawozdanie finansowe – obowiązek stowarzyszeń i fundacji

Każda organizacja pozarządowa – bez względu na to czym się zajmuje – ma obowiązek przygotowania, zatwierdzenia i przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego(potocznie nazywanego bilansem, choć bilans stanowi tylko jedną z trzech części sprawozdania). Pozostałe dwie to rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa). Ponieważ w większości organizacji „rokiem obrotowym” – czyli okresem, którego ma dotyczyć sprawozdanie, jest rok kalendarzowy, to termin przygotowania sprawozdania przez księgowego przypada na 31 marca (czyli trzy miesiące po zakończeniu roku). Następnie organizacja ma trzy miesiące na przyjęcie sprawozdania – czyli określone w statucie władze (np. zarząd lub walne zebranie członków) mają na to czas do 30 czerwca. Następnie w ciągu 10 dni sprawozdanie finansowe trzeba przesłać do urzędu skarbowego. Ostatecznym terminem na wysłanie sprawozdania do US jest zatem 10 lipca. Do sprawozdania dołącza się uchwałę np. zarządu zatwierdzającą sprawozdanie oraz ewentualnie uchwałę o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe oraz opinią audytora (jeśli wymóg ten dotyczy organizacji). Jeśli organizacja nie złożyła sprawozdania, może być ukarana mandatem.

 

Każda organizacja pozarządowa musi przesłać sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego najpóźniej do 10 lipca.

Organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, muszą ponadto złożyć sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dniu od daty zatwierdzenia sprawozdania, czyli najpóźniej 15 lipca. Do sprawozdania dołącza się uchwałę np. zarządu zatwierdzającą sprawozdanie oraz ewentualnie uchwałę o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe oraz opinią audytora (jeśli wymóg ten dotyczy organizacji).
Organizacje pozarządowe, prowadzące działalność gospodarczą muszą złożyć sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej 15 lipca.

 

Sprawozdanie z działalności – obowiązek fundacji

Każda fundacja ma obowiązek złożyć sprawozdanie z działalności (nazywane sprawozdaniem merytorycznym) do ministra, sprawującego nad nią nadzór (to, który jest to minister, zostało określone w statucie). Sprawozdanie, składane wg wzoru określonego w rozporządzeniu (Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji), obejmuje „rok obrotowy” – co dla większości fundacji oznacza rok kalendarzowy. Ponieważ w przepisach nie podano terminu składania sprawozdania, przyjmuje się, że należy je wysłać najpóźniej do końca następnego roku.

Fundacje powinny wysłać sprawozdanie merytoryczne za dany rok do „swojego” ministra najpóźniej do końca roku następnego.

 

Sprawozdanie merytoryczne – obowiązek OPP

Organizacje mające status pożytku publicznego mają obowiązek sporządzenia i zamieszczenia w ministerialnej bazie sprawozdań rocznego sprawozdania merytorycznego – więcej na ten temat tutaj: poradnik.ngo.pl/x/424881. Nieumieszczenie w bazie sprawozdania grozi m.in. wykreśleniem z listy podmiotów uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego osób prywatnych. Sprawozdanie merytoryczne wraz ze sprawozdaniem finansowym musi być opublikowane najpóźniej do 15 lipca.

Od 2012 r. OPP nie mają już obowiązku wysyłania sprawozdań w wersji papierowej do MPiPS.

 

Sprawozdania z wykonania umów

Umowy, które organizacje pozarządowe podpisują z urzędami, instytucjami, grantodawcami, sponsorami zazwyczaj zawierają zapisy, zobowiązujące do złożenia sprawozdanie z wykonania umowy w określonym (w umowie) terminie. Inne daty, na które warto zwrócić uwagę, to od kiedy i do kiedy można wydawać pieniądze pochodzące z dotacji lub grantu (nie zawsze jest to data tożsama z datą podpisania umowy), a od kiedy pieniądze, które zaliczamy do wkładu własnego.

 

Podatki i składki ZUS

Stopień skomplikowania „podatkowego” i „składkowego” zależy m.in. od tego, czy i ilu organizacja zatrudnia pracowników (im większa liczba zatrudnionych, tym bardziej przepisy są skomplikowane) oraz czy zajmuje się specyficznymi działaniami (takimi jak stypendia czy przekazywanie darowizn osobom prawnym), które są szczególnie uregulowane. Natomiast wszystkie organizacje pozarządowe muszą rozliczyć podatek dochodowy od osób prawnych – nawet jeśli są zwolnione z jego płacenia.

 

Roczne rozliczenia podatku dochodowego

Każda organizacja pozarządowa musi – na odpowiednim formularzu CIT-8 – złożyć do urzędu skarbowego rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych za dany rok do 31 marca następnego roku. Dotyczy to także tych organizacji, które są zwolnione z płacenia tego podatku.
Każda zarejestrowana organizacja pozarządowa ma obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego od osób prawnych do 31 marca (za rok poprzedzający) – nawet jeśli nie miała żadnych przychodów w danym roku oraz jeśli jest zwolniona z płacenia tego podatku.

 

Deklaracja dotycząca darowizn

Organizacje, pozarządowe, które otrzymały darowizny określonej wartości, wykazują, wypełniając formularz CIT-D do 31 marca. Obowiązek sporządzania tej deklaracji pojawia się, gdy wartość jednorazowej darowizny przekracza 15 000 zł lub wartość wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł, przy czym z obowiązku składania tej deklaracji zwolnione są organizacje, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza 20 000 zł.
Roczne rozliczenie podatku „od pracowników”

Każda organizacja pozarządowa, która zatrudnia osoby na umowy o dzieło, na zlecenie lub umowy o pracę musi do 31 stycznia rozliczyć – na formularzu PIT4R – rozliczenie wszystkich zaliczek, które – jako pracodawca – były płacone w ciągu roku w związku z tymi umowami. Do końca lutego organizacja pozarządowa musi wysłać – na formularzu PIT 11 – pracownikom, z którymi zawierała umowy, informację o dochodach i odprowadzonym podatku (podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Podatki i składki ZUS pracodawcy

Każda organizacja pozarządowa, która zatrudnia osoby na umowy o dzieło, na zlecenie lub umowy o pracę musi przekazywać zaliczki na podatek (podatek dochodowy od osób fizycznych), związany z tymi umowami do 20 dnia następnego miesiąca (za miesiąc poprzedzający).
Organizacja pozarządowa, która zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej i ma skończone 26 i nie jest studentem), przesyła deklarację ZUS (a w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi) do 15 następnego miesiąca (za miesiąc poprzedzający).

 

Zgłoszenie pracownika do ZUS

Organizacja pozarządowa, która zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej i ma skończone 26 i nie jest studentem) ma obowiązek w ciągu 7 dni „zgłosić pracownika” do ZUS od momentu zawarcia umowy (czyli od momentu zatrudnienia) – a nie od terminu przekazania pieniędzy za wykonaną pracę. Osobę zatrudnioną na stałe (czyli w sposób ciągły, bez przerw) zgłasza się tylko raz.

 

Podatki VAT-owców

Organizacja pozarządowa, która z racji określonej wysokości uzyskanych dochodów, pochodzących z działalności gospodarczej lub przychodów pochodzących z działalności odpłatnej musi odprowadzać podatek VAT, rozlicza się z tego podatku do 25 następnego miesiąca (za miesiąc poprzedzający).

 

Podatek od nieruchomości

Organizacja pozarządowa, która posiada nieruchomość lub wynajmuje lokal od gminy (urzędu) składa do 31 stycznia odpowiednią deklarację do urzędu gminy oraz opłaca podatek. Organizacje pożytku publicznego składają deklarację zerową, jeśli wynajmują lokal na działalność statutową.

; ;