WOLONTARIAT SZKOLNY

Obecnie szkolne kluby wolontariuszy przeżywają renesans. Młodzież szkolna jest zachęcana do pracy społecznej w organizacjach pozarządowych na rzecz osób potrzebujących lub też razem z kadrą nauczycielską wspólnie realizuje działania na rzecz społeczności lokalnej albo szkolnej. Ten rodzaj wolontariatu jest bardzo ważny ze względu na kształtowanie u młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za inne osoby. W celu motywowania młodzieży do pracy społecznej został utworzony specjalny system motywacyjny. Po przedstawieniu zaświadczenia od organizacji, na rzecz której pracował wolontariusz – na jego świadectwie szkolnym zostaje wpisana informację na ten temat, co bezpośrednio przekłada się na dodatkowe punkty (o ile jego działania nie miały charakteru akcyjnego), które mają duże znaczenie przy rekrutacji do liceum.

; ;