36fad7325c16567648ecca8a80ed1ca7Pionierami w strategicznym podejściu do CSR w Polsce były duże międzynarodowe koncerny, obecnie jednak polskie firmy „doganiają” je w tym obszarze i doskonale absorbują koncepcję CSR, wykorzystując ją do budowania długofalowej strategii działania, dzięki której uzyskują nie tylko dodatkowe możliwości rozwoju, ale też nowe źródła przewagi konkurencyjnej.

Wyróżniamy cztery główne obszary, w których przedsiębiorstwo realizuje zasady odpowiedzialnego biznesu:

  1. Miejsce pracy
  2. Środowisko
  3. Rynek
  4. Społeczeństwo

Właśnie w ostatnim obszarze najczęściej realizowane są inicjatywy zakładające współpracę z organizacjami pozarządowymi. Przedsięwzięcia tego rodzaju zaliczane są do tzw. zaangażowania społecznego lub inwestycji społecznych – (ang. CCI, Corporate Community Involvment/ Investment).

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych wpisuje się idealnie w koncepcję scalania lokalnych organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności z podmiotami reprezentującymi sektor biznesowy. W dynamicznie rozwijającym się mieście, w którym swoje siedziby i oddziały posiadają duże przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji rynkowej, jak i firmy będące we wczesnej fazie rozwoju będące organami dynamicznie zwiększającymi swój obszar działań możliwe jest nawiązanie długofalowych pól współpracy opartych na zwiększaniu wzajemnych korzyści.

Firmy, które uznają nasze miasto, jako miejsce do swojego dalszego rozwoju chcąc silnej oddziaływać na lokalną społeczność mogą z jednej strony korzystać ze wsparcia organizacji pozarządowych podczas organizacji wydarzeń mających na celu zwiększenie zaufania do swoich marek, jako stabilnych i atrakcyjnych miejsc pracy. Z drugiej strony organizacje pozarządowe mogą korzystać z zasobów twardych (m.in. finansowych), jak i miękkich (zaangażowanie i wiedza pracowników).

Ważnym elementem sukcesu we współpracy firmy z NGO jest wcześniejsze zdefiniowanie wzajemności celów, wartości i korzyści, nieprzypadkowe wybranie partnera przedsięwzięcia, jasno określona wizja oraz mierzenie efektywności realizowanych działań. Czynniki te wpłyną z pewnością na strategiczny wymiar i wzajemność we współpracy. Tworzenie partnerskich związków pomiędzy firmą a organizacją pozarządową pozwala obu stronom nie tylko zmieniać rzeczywistość, uczy także szacunku i tolerancji dla różnych stylów działania. Dzięki współpracy z biznesem, organizacja pozarządowa nie jest skaza- na tylko na fundusze państwowe, co może dawać jej poczucie niezależności oraz możliwość realizacji wyznaczonych celów. Dla firmy, której celem może być na przykład zintegrowanie pracowników, najważniejsze przy decyzji o partnerstwie może być profesjonalne, dobre przygotowanie organizacji i posiadana przez nią wizja współdziałania.

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych będzie miało za zadanie przygotowanie lokalnych organizacji pozarządowych do współpracy w ramach CSR z sektorem biznesowym, jak i również przedstawianie oferty NGO przedsiębiorstwom już realizującym zadania wynikające z CSR, jak i namawianie nowych podmiotów do tychże działań. Sprawnie działający GCOP w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu może być jednym z argumentów, jakie jednostki odpowiadające za pozyskiwanie nowych firm, mogą przedstawiać potencjalnym kandydatom. Ma to szczególnie duże znaczenie przy rozmowach z międzynarodowymi korporacjami, które mogą obecnie przebierać w wielu ofertach przygotowanych przez duże jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.

; ;