Aby móc przyjmować 1% podatku dochodowego organizacja musi mieć status organizacji pożytku publicznego (OPP). Nie wszystkie OPP mogą korzystać z przywileju otrzymywania 1%, zależy on bowiem od spełnienia dodatkowych wymagań, i to zarówno dla organizacji nowo uzyskujących status, jak i dla OPP posiadających ten status od kilku lat.

1. Organizacje dopiero uzyskujące status OPP.

Muszą uzyskać status OPP, czyli mieć w KRS wpis o jego nadaniu, najpóźniej do dnia 30 listopada (włącznie z tym dniem) roku podatkowego, za który podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku.

2. Organizacje posiadające już status OPP.

Takie OPP, które uzyskały status w latach wcześniejszych niż rok podatkowy, za który podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku, muszą wypełnić obowiązki sprawozdawcze. Chodzi o obowiązek sporządzenia i przesłania do odpowiednich urzędów ich rocznego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego. Organizacje, które nie wypełnią tych obowiązków, nie zostaną uwzględnione na wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku.

Na wykazie nie są także umieszczane OPP, w stosunku do których rozpoczęto procedurę likwidacji lub ogłoszono upadłość.

; ;