Imprezy masowe wyróżnia się wśród innych imprez z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa, jakie wiążą się z obecnością dużej ilości uczestników na terenie, na którym impreza się odbywa. Mając na uwadze potencjalne zagrożenia i konieczność zapobiegania im, przewidziano wiele wymogów, jakie muszą spełnić organizatorzy, aby mogła się odbyć taka impreza. Zasady ich organizowania i przeprowadzania oraz obowiązki i uprawnienia organizatora określa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Organizatorem imprezy masowej może być także organizacja pozarządowa.

Zgodnie z ustawą (art. 3 pkt 1) imprezą masową jest impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa, jeżeli ma ona charakter masowy. W 2011 r. rozszerzono definicję tego, co rozumie się jako imprezę artystyczno-rozrywkową – jest nią także (zgodnie z art. 3 pkt 2 dodanym w wyniku nowelizacji ustawy w 2011 r.) „zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m”, która odbywa się m.in. na stadionie mieszczącym co najmniej 1000 osób lub w hali sportowej albo w innym budynku mogących pomieścić co najmniej 500 osób.

Z opisanych definicji wynika, że imprezy, które nie są sportowe lub artystyczno-rozrywkowe (np. masowe imprezy religijne, społeczne) nie są imprezami masowymi, nawet jeżeli uczestniczy w nich bardzo dużo osób.

Poza tym, że uznanie imprezy za masową zależy od jej charakteru, to jej „masowość” zależy oczywiście od liczby uczestników:
  • Impreza artystyczno-rozrywkowa jest imprezą masową, jeżeli liczba miejsc dla uczestników wynosi nie mniej niż 1000 na stadionie lub terenie otwartym oraz 500 w hali sportowej lub w innym budynku.
  • W wypadku imprez sportowych liczba miejsc wynosi nie mniej niż 1000 na stadionie lub innym terenie otwartym oraz 300 w hali lub innym budynku.
  • Z uwagi na szczególne zasady organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa wśród imprez masowych wyodrębnia się też mecze piłki nożnej, podczas których liczba miejsc udostępnionych przez organizatorów widzom wynosi nie mniej niż 1000.
Przykład:
Imprezą masową będzie więc np. koncert dla 1000 osób na miejscowym stadionie, ale nie będzie nią koncert tej samej gwiazdy, ale zorganizowany przez stowarzyszenie dla 200 osób – jego członków i sympatyków.
W przypadku imprezy odpłatnej liczbę miejsc można określić na podstawie liczby biletów przeznaczonych do sprzedaży. Przy imprezie nieodpłatnej odbywającej się na otwartym terenie, jeżeli wejście na teren imprezy nie odbywa się za okazaniem zaproszenia lub nie jest limitowane w inny sposób (np. poprzez identyfikatory), konieczne jest przeprowadzenie szacunkowych obliczeń, uwzględniających powierzchnię przeznaczoną dla widzów i zajmowaną przez jedną osobę (za: P. Suski, Zgromadzenia i imprezy masowe…, Lexis Nexis, Warszawa 2007).
Dla zakwalifikowania danej imprezy jako masowej nie jest też istotne czy jest ona odpłatna, czy bezpłatna. Bezpieczeństwo musi zostać zapewnione podczas każdej imprezy – także bezpłatnej.

; ;