INFORMACJA

 • Masz prawo dowiedzieć się od organizacji, na rzecz której rozpoczynasz wolontariat (czyli korzystającego) o przysługujących Ci prawach i ciążących na Tobie obowiązkach. Przedstawiciel korzystającego, czyli np. fundacji, w której chcesz rozpocząć wolontariat powinien wyjaśnić Ci, jakie ma oczekiwania względem wykonywanej przez Ciebie pracy, a także przedstawić Ci jakie masz uprawnienia (np. w jaki sposób będzie z Tobą rozliczał koszty dojazdu).
 • Masz prawo być poinformowany przez korzystającego o ryzyku dla zdrowia
  i bezpieczeństwa, związanego z wykonywanymi przez Ciebie świadczeniami oraz
  o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Jest to szczególnie istotne przy wolontariacie w niebezpiecznych miejscach ze względu na położenie geograficzne albo specyficzną sytuację polityczną danego kraju (np. pomoc dzieciom w Afryce lub Azji), jak również ze względu na sam charakter pracy lub grupę odbiorców (np. osoby chore na AIDS).

UMOWA

 • Masz oczywiście prawo zawrzeć porozumienie o współpracy z organizacją lub instytucją, na rzecz której będziesz pracował wolontarystycznie. W porozumieniu musi zostać określony czas, na jaki jest zawierane oraz sposób, w jaki będzie można je rozwiązać, a także zakres Twoich obowiązków oraz inne zagadnienia istotne dla Ciebie i korzystającego (np. kto będzie pokrywał koszty dojazdów służbowych). Możesz zwolnić organizację z obowiązku ponoszenia kosztów związanych z Twoimi kosztami podróży służbowych i diet związanych z wykonywanymi przez Ciebie działaniami wolontarystycznymi. Zwolnienie to musi mieć jednak formę pisemną!

WAŻNE!

 • Jeśli Twój wolontariat trwa dłużej niż 30 dni, to porozumienie musi byś zawarte w formie pisemnej.
 • Jeśli Twój wolontariat jest krótszy niż 30 dni, to porozumienie może być ustne. Pamiętaj jednak, że zawsze masz prawo żądać potwierdzenia go na piśmie!
 • Masz prawo wystąpić do korzystającego (np. stowarzyszenia) o wydanie pisemnego zaświadczenia o odbywanym przez Ciebie wolontariacie i opinii na jego temat. Możesz również żądać, aby był podany zakres wykonywanej przez Ciebie pracy.

DODATKOWE KOSZTY

 • Masz prawo do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Jeżeli jest to trudne ze względu na specyfikę miejsca i rodzaju wykonywanej przez Ciebie pracy wolontarystycznej, to masz prawo do uzyskania odpowiednich środków ochrony osobistej. Być może będziesz musiał poddać się dodatkowym szczepieniom lub korzystać ze specjalistycznego sprzętu (np. przy pracach budowlanych lub rolniczych).
 • Masz prawo wnioskować o to, aby organizacja pokryła także inne niezbędne koszty ponoszone przez Ciebie w związku z powierzonymi Ci działaniami, jak również finansowania kosztów szkoleń. Decyzja w tym zakresie, należy jednak do organizacji.

UBEZPIECZENIE WOLONTARIUSZA

NNW

 • Masz prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przy wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

WAŻNE!

 • Jeśli Twój wolontariat trwa krócej niż 30 dni, to organizacja musi ubezpieczyć Cię od następstw nieszczęśliwych wypadków (koszt ubezpieczenia NNW ponosi organizacja). Ubezpieczenie może być wykupione w dowolnej firmie ubezpieczeniowej. Warto pamiętać, że wolontariusz musi być objęty tym ubezpieczeniem nawet jeżeli posiada opłacone przez siebie NNW w innej firmie ubezpieczeniowej lub w ramach np. ubezpieczenia zbiorowego zapewnionego przez szkoły lub uczelnie.

Organizacją zatrudniająca wolontariusza powinna pamiętać, że:

 • Okres 30 dni wolontariatu nie musi być jednoznaczny z miesiącem kalendarzowym!

Można wykupić ubezpieczenie NNW na określoną liczbę dni, w które faktycznie będzie pracował wolontariusz. Rozwiązanie to jednak nie jest dobre w przypadku, kiedy nie znamy do końca dni pracy wolontariusze, wtedy dla bezpieczeństwa wolontariusza i swojego – lepiej wykupić polisę na pełne 30 dni pracy wolontariusza.

 • jeżeli Twój wolontariat trwa dłużej niż 30 dni, organizacja jest zwolniona z obowiązku zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia NNW, obowiązek te przejmuje budżet państwa na mocy ustaw i przepisów tj. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1674 z późn. zm.)
 • zgodnie z prawem wolontariuszowi, który ulegnie wypadkowi przy wykonywaniu świadczeń wolontariackich w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną wywołującego uraz bądź śmierć może przysługiwać:
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • jednorazowe odszkodowanie,
 • świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej.
 • w razie nieszczęśliwego wypadku, który zakończy się śmiercią wolontariusza, członkom rodziny przysługuje zwrot kosztów pogrzebu oraz renta rodzinna i jednorazowe odszkodowanie. Wyżej wymienione świadczenia finansowane są z budżetu państwa.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Choć jako wolontariusz nie otrzymujesz wynagrodzenia, to ponosisz odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków określonych w porozumieniu
z organizacją pozarządową. Z tego względu, organizacja ma możliwość zapewnienia Ci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – w zakresie wykonywanej przez Ciebie pracy. Warto, aby organizacja rozważyła taką możliwość szczególnie w sytuacjach, kiedy powierza Ci opiekę nad innymi osobami lub nad ich mieniem.

W paru sytuacjach organizacja ma obowiązek ubezpieczyć Cię od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy. Dotyczy to m.in. sytuacji, wolontariatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U.07.201.1455) lub też publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.03.5.46).

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE (NFZ)

Jeżeli nie Jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, organizacja może odprowadzić za Ciebie składkę do Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki temu możesz uzyskać bezpłatny dostęp do publicznej służby zdrowia i opieki medycznej. Decyzja w tym zakresie, jest jednak dobrowolna i zależy od organizacji. Ubezpieczenie to rozpoczyna się z dniem określonym
w umowie zawartej przez organizację z NFZ. Koniec ubezpieczenia następuje z dniem rozwiązania umowy z Tobą lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek przez organizację. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.).

Jeżeli porozumienie wolontariackie zakłada wysłanie Cię do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa, organizacja może Cię ubezpieczyć dodatkowo w zakresie pokrywania kosztów leczenia podczas pobytu za granicą (chyba że posiadasz już takie ubezpieczenie). Obowiązkowo organizacja musi zapewnić to ubezpieczenie, jeżeli wyjeżdżasz do kraju, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna.

; ;