Ważną i niezwykle cenną rolę w gdyńskim modelu demokracji lokalnej odgrywają zespoły konsultacyjne z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego, wśród których wymienić należy przede wszystkim Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego, będącą ciałem doradczym prezydenta Gdyni w sprawach dotyczących współpracy gminy z III sektorem.

Od roku 2017 pozarządowi członkowie Rady wybierani są na trzyletnią kadencję przez przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych. W jej skład wchodzą również przedstawiciele Rady Miasta Gdyni oraz Prezydenta Miasta Gdyni.

Członkowie Rady mają szereg uprawnień i obowiązków, które w sposób szczegółowy opisane są w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Istotnym zadaniem członków Rady jest udział w konsultacjach dotyczących uchwał z obszaru zadań publicznych oraz uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Konkursowych, zajmujących się opiniowaniem wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Gdyni.

Obsługę Rady zapewnia Biuro ds. organizacji pozarządowych – 58 527-51-21, e-mail: ngo@gdynia.pl 

Kontakt z Radą za pośrednictwem poczty e-mail: grdpp@gdynia.pl

—————————————————————————————–

Zakończyły się wybory pozarządowych członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2024-2027 (GRDPP).

Głosowanie trwało od 8.05.2024r. do 16.05.2024r. godz. 23:59:59.

Głosować mogły organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Gdyni.

Zgodnie z zapisami Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi do składu Rady wejdzie sześciu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz po jednym kandydacie z największą liczbą głosów w każdym z 6 koszyków (z tym zastrzeżeniem, że jeśli kandydat z największą liczbą głosów w danym koszyku był zarazem jednym z 6 kandydatów z ogólnie największą liczbą głosów, wówczas do składu Rady wchodzi osoba z kolejną największą liczbą głosów).

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2024-2027 to:

1. Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa Arka
2. Danuta Kłopocka – ADAPA Fundacja na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju
3. Piotr Lewko – Stowarzyszenie OVUM
4. Marek Radyko – Stowarzyszenie In Gremio
5. Joanna Statuch – PTTK Klub Turystyczny Wybrzeże – PTTTK Odział Regionalny w Gdańsku im. dr Mariana Czyżewskiego
6. Justyna Sudzik – Fundacja Przytulny Domek
7. Michał Chabel – Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście
8. Magdalena Herszkowicz – Centrum Współpracy Młodzieży
9. Anna Jaroszewska – Fundacja L’Arche Oddział w Gdyni
10. Tomasz Kożuchowski – Stowarzyszenie Flauta
11. Kordian Kulaszewicz – Fundacja Adaptacja
12. Michał Pupel – Stowarzyszenie Halo Kultura

Protokół z przeprowadzonych wyborów znajduje się w załączniku na stronie UM Gdyni.