Ważną i niezwykle cenną rolę w gdyńskim modelu demokracji lokalnej odgrywają zespoły konsultacyjne z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego, wśród których wymienić należy przede wszystkim Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego, będącą ciałem doradczym prezydenta Gdyni w sprawach dotyczących współpracy gminy z III sektorem.

W skład Rady wchodzą członkowie organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach aktywności, przedstawiciele Rady Miasta Gdyni oraz osoby delegowane przez prezydenta Miasta Gdyni.
Członkowie Rady uczestniczą między innymi w posiedzeniach Komisji Oceniających, zajmujących się opiniowaniem wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez prezydenta Gdyni.
Obsługę Rady zapewnia Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych – 58 662 36 78, e-mail: ngo@gdynia.pl 

Kontakt z Radą za pośrednictwem poczty e-mail: grdpp@gdynia.pl

Obecny skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w części pozarządowej wyłoniony został w wyborach, które odbyły się w dniach 23 listopada do 2 grudnia 2020 roku.

Skład Rady uzupełniony został następnie 27 stycznia 2021 roku przez dwóch przedstawicieli Rady Miasta Gdyni oraz 9 lutego 2021 przez dwie osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Ostateczny kształt Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ustalony został Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3301/21/VIII/R z dnia 9 lutego 2021 roku.

Członkowie Rady mają wiele uprawnień, które w sposób szczegółowy opisane są w Regulaminie działania Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (link).

 Skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

 1. Agnieszka Bzoma-Żebrowska
 2. Danuta Kłopocka
 3. Elżbieta Raczyńska – przedstawicielka Rady Miasta Gdyni
 4. Ida Bocian
 5. Justyna Sudzik
 6. Kordian Kulaszewicz
 7. Magdalena Madajczyk
 8. Małgorzata Kiełt
 9. Marek Radyko
 10. Michał Guć –Wiceprezydent Gdyni, Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej
 11. Piotr Kochnowicz
 12. Piotr Lewko
 13. Salwiusz Marchel– przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni.
 14. Sebastian Jędrzejewski– Przedstawiciel Rady Miasta Gdyni
 15. Tomasz Bobryk

 

  ; ;