Zespół ds. interwencji przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego prosi organizacje pozarządowe o dostarczenie informacji dotyczących kontroli. Zebrane informacje mają posłużyć do stworzenia przez RDPP rekomendacji.

Przed końcem V Kadencji Rada Działalności Pożytku Publicznego przy Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego chce podjąć uchwałę w sprawie zasad kontroli w organizacjach pozarządowych – zarówno kontroli wynikających z nadzoru, jak i kontroli zadań publicznych. Rada realizuje w ten sposób swoje uprawnienia wynikające z art. 35 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie („Do zadań Rady należy w szczególności: (…) 4) zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach;).

Zespół ds. interwencji pracuje nad informacjami przesłanymi przez administrację. Chcemy też jednak uzyskać informację od organizacji pozarządowych, aby proponowane rekomendacje odzwierciedlały również ich doświadczenia i zdanie. Dlatego apelujemy do jak najszerszego grona organizacji pozarządowych o przesłanie nam informacji.

Organizacja powinna podać nazwę, skąd jest (miejscowość) i przez kogo była kontrolowana. Prosimy też o odpowiedź na poniższe pytania.

  1. Czy w organizacji w latach 2015–2017 odbyła się kontrola organu nadzoru i w jaki sposób się odbywała?
  2. Czy w organizacji w latach 2015–2017 odbywały się kontrole realizowanych zadań publicznych i w jaki sposób się odbywały?
  3. Czy w wyniku przeprowadzonej kontroli organu nadzoru zobowiązano organizacje do dokonania zmian w działaniu i jakiego typu były to zmiany?
  4. Czy w wyniku przeprowadzonych kontroli zadań publicznych przez samorząd lub administrację ministerialną organizacja była zobowiązana do zwrotu środków publicznych i w jakiej wysokości?
  5. Jakie zalecenia pokontrolne przekazane zostały organizacji w wyniku kontroli nadzorczej, a jakie w wyniku kontroli zadań publicznych?
  6. Czy o kontroli nadzorczej lub kontroli zadania publicznego organizacja została powiadomiona z wyprzedzeniem (jeśli tak to jakim) i czy została pouczona w powiadomieniu o swoich uprawnieniach?
  7. Czy przeprowadzone kontrole miały charakter kontroli jedynie przesłanych dokumentów czy kontrole odbywały się bezpośrednio w organizacji?
  8. Czy kontrole odbywały się w atmosferze umożliwiającej organizacji wyjaśnienie w pełni wszelkich wątpliwości kontrolerom?

Na te pytania chcielibyśmy uzyskać odpowiedź od jak największej liczby organizacji. Odpowiedzi zbieramy do 10 września 2018 r.

Prosimy o przesyłanie odpowiedzi na adres przewodniczącego zespołu: rdpp@opor.org.pl.

 

Witold Zakrzewski
Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego
Przewodniczący Zespołu Rady ds. Interwencji, Przewodniczący Doraźnego Zespołu Rady ds. monitoringu realizacji ustawowych praw do prowadzenia kampanii społecznych w mediach publicznych Polskim Radiu i Telewizji Polskiej przez organizacje pożytku publicznego
Prezes Fundacji OPOR
Prezes Fundacji im. Ludwiki i Hipolita małżonków Wawelberg

Za: NGO