Prezydent Miasta Gdyni zarządza nabór kandydatów oraz wybory pozarządowych członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2024-2027.

Głosowanie odbędzie się w dniach od 8 maja do 16 maja 2024 roku, a już od poniedziałku 8 kwietnia 2024 roku rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków GRDPP kadencji 2024-2027.

W celu zgłoszenia kandydata należy:

  • wypełnić Kartę zgłoszenia kandydata, której wzór znajduje się w załączniku;
  • załączyć zgodę kandydata na kandydowanie;
  • zebrać poparcie przynajmniej 5 innych organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gdyni (poparcia dokonuje się poprzez wypełnienie wzoru listu poparcia dla kandydata, którego wzór znajduje się w załączniku;
  • dokumenty podpisane przez osoby uprawnione należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni.

Kandydatów można zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2024 roku, a list zakwalifikowanych kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości do 7 maja 2024 roku. Każdy z kandydatów zostanie zarejestrowany w jednym z sześciu koszyków, w zależności od zakresu działania organizacji, która go zgłosiła. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata.

Warunkiem kandydowania w wyborach jest ukończenie 18 roku życia i wyrażenie zgody na kandydowanie. W wyborach kandydować mogą również osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 8 do 16 maja 2024 roku. Głosować można:

  • osobiście w lokalu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Karta do głosowania wydawana będzie po weryfikacji uprawnienia do głosowania);
  • za pośrednictwem operatora pocztowego (Kartę do głosowania będzie udostępniona do pobrania pod niniejszym artykułem od dnia 7 maja. Karta musi być podpisana przez osoby uprawnione do głosowania);
  • za pomocą poczty elektronicznej (Karta do głosowania będzie udostępniona do pobrania pod niniejszym artykułem od dnia 7 maja. Kartę należy przesłać na adres ngo@gdynia.pl z adresu zarejestrowanego w Gdyńskim Banku Danych o organizacjach pozarządowych).

 

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 27 maja 2024 roku.

Gorąco zachęcamy do zgłaszania kandydatów oraz do czynnego udziału w wyborach.

 

List poparcia dla kandydata na członka Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Karta zgłoszenia kandydata na członka Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego