Miarą dojrzałości społeczeństwa demokratycznego jest aktywność obywateli. Suma ich wysiłków – praca grup obywatelskich, oddolnych inicjatyw, organizacji pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności – konstytuuje III sektor, stanowiący istotny element lokalnego krajobrazu. Samorząd Gdyni, w 1995 roku, jako pierwszy w Polsce rozpoczął systemową współpracę z sektorem pozarządowym mając na celu równoważony rozwój miasta i zaspakajanie potrzeb mieszkańców. Uchwalony wówczas Program Współpracy opierał się na zasadach: powszechności i otwartości, współodpowiedzialności za obywateli, partnerstwa, suwerenności stron, pomocniczości oraz jawności, które dziś stanowią ustawowe podstawy współdziałania samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi. Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2020 jest kontynuacją dotychczasowych doświadczeń. Powstał w oparciu o wiedzę i praktykę, samorządowców i organizacji pozarządowych jako wyraz wspólnego dążenia do realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gdyni. Jego celem jest zapewnienie sektorowi obywatelskiemu należnego mu miejsca w gdyńskim modelu demokracji lokalnej.

Program Wspołpracy Miasta Gdyni z organizacajami pozarządowymi 2024

; ;