1. Rodzaje stowarzyszeń

Stowarzyszenie zwykłe

Do założenia takiego stowarzyszenia potrzebne są tylko 3 osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie i niepozbawione praw publicznych. Zrzeszać mogą się jedynie osoby fizyczne. Stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie regulaminu, który same tworzą. Nie ma potrzeby rejestrowania tego stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jednak należy zarejestrować je w urzędzie. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej. Musi utrzymywać się jedynie ze składek członkowskich (nie może ubiegać się o dotacje).

Stowarzyszenie rejestrowe

Stowarzyszenie rejestrowe powołuje przynajmniej 15 osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Stowarzyszenie rejestrowe od zwykłego odróżnia miedzy innymi konieczność zarejestrowania go w KRS; zamiast regulaminu posiada statut stowarzyszenia oraz do założenia potrzebna jest większa liczba osób.

 

 1. Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego

Najczęściej wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń. Wniosek musi zawierać datę jego sporządzenia, nazwę urzędu, do którego jest kierowany, adres siedziby stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego do przedstawiciela, podpis przedstawiciela;
  • regulamin działalności w trzech egzemplarzach;
  • protokół z zebrania założycielskiego, który został podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta wraz z załącznikami;
  • lista założycieli, na której muszą się znaleźć imona i nazwiska, daty i miejsce urodzenia, adresy zamieszkania, własnoręczne podpisy(czasami wymaga się również nr PESEL lub numerów dowodów osobistych);
  • Oświadczenia założycieli o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych i o niepozbawieniu praw publicznych;
  • lista obecności na spotkaniu założycielskim.

 

 1. Co może a czego nie może stowarzyszenie zwykłe

Stowarzyszenia zwykłe nie mogą:

 • powoływać swoich oddziałów terenowych;
 • łączyć się w związki stowarzyszeń;
 • zrzeszać osób prawnych;
 • prowadzić działalności gospodarczej;
 • przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej.

 

Stowarzyszenia zwykłe mogą:

 • występować przed sądem jako strona w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych (art.64 Kodeksu Postępowania Cywilnego) związanych z celami zapisanymi w regulaminie;
 • wytaczać powództwa na rzecz obywateli;
 • współpracować z innymi organizacjami społecznymi;
 • wszyscy członkowie organizacji mogą zaciągać zobowiązania majątkowe osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika na zasadach i w sposób określony w przepisach Kodeksu Cywilnego o pełnomocnictwie.

 

 

  ; ;