Najprościej mówiąc, wolontariuszem jest osobą, która z własnej woli chce w sposób aktywny i odpowiedzialny, lecz bez wynagrodzenia uczestniczyć w realizacji zadania, projektu lub też niesieniu pomocy. Wolontariusz jest osobą, która w sposób świadomy poświęca swój wolny czas na rzecz innych. Bez wsparcia wolontariuszy nie mogłoby się też odbyć wiele imprez masowych np. WOŚP, imprezy sportowe, czy też Red Bull Air Race w Gdyni.

W świetle Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest ten kto ochotniczo i bez wynagrodzenia angażuje się w działalność społeczną na rzecz organizacji pozarządowych lub innych instytucji (jak np. organizacji religijnych, spółdzielni socjalnych, organów administracji publicznej i podmiotów leczniczych). Praca wolontariuszy nie może być jednak wykorzystywana w celu osiągnięcia zysku. Tak więc wolontariusze nie mogą zastępować pracowników etatowych w firmach nastawionych na zysk. Praca wolontariusza w firmie może być jedynie rodzajem wsparcia dla personelu lub też uzupełnieniem ich działań.

; ;