Jeśli ubiegamy się o środki finansowe na konkretny projekt musimy udowodnić, że istnieje palący problem, który dzięki realizacji naszego projektu zostanie rozwiązany.

DIAGNOZA

Po pierwsze, należy przedstawić problem, na który reagujemy. W zależności od zasięgu planowanych działań należy opisać problem w skali lokalnej, regionalnej, krajowej lub europejskiej. Wskazane jest podanie danych statystycznych – jeśli takie istnieją. Dzięki temu prezentujemy skalę/zasięg negatywnego zjawiska, na które reagujemy. Podając dane należy wskazać źródła wiedzy (dane Głównego Urzędu Statystycznego, Powiatowych Urzędów Pracy, Gmin itp.) . Jeśli nie znaleźliśmy żadnych danych liczbowych na temat naszego problemu dobrze jest napisać, że dane nie są dostępne. Można również powołać się na własne badania, obserwacje, doświadczenia i analizy wskazując w jaki sposób problem zdiagnozowaliśmy.

GRUPA ODBIORCÓW

Warto napisać kogo dotyczy problem. Jeśli we wniosku jest osobne miejsce na opis beneficjentów, to w punkcie opisu problemu krótko podajemy jedynie wstępne dane na temat grupy (np. problem dotyczy dzieci w wieku gimnazjalnym z terenu powiatu…).

ZASTOSOWANE WCZEŚNIEJ ŚRODKI ZARADCZE

Po drugie, warto napisać, co zostało już na terenie działania zrobione w celu zaspokojenia potrzeb i podjęcia próby usunięcia istniejących problemów, np. opisać wprowadzane strategie, funkcjonujące placówki, realizowane projekty dotyczące interesującej nas tematyki. Ważne jest, by uzasadnić dlaczego dotychczas wprowadzane metody nie przyniosły satysfakcjonujących efektów. Oczywiście jeśli wiemy, że nie podejmowano żadnych prób rozwiązana problemów należy również o tym poinformować. Być może sami realizowaliście projekty o tożsamej tematyce. Nie ukrywajmy prawdy jeśli działania stanowią kontynuację i nie są absolutnym novum na terenie działania. Warto o nich napisać podając informację o efektach tych działań. Na ile były skuteczne, czego wtedy zabrakło, a o co chcecie teraz rozszerzyć ofertę opierając się o doświadczenia wcześniejsze (nowa formuła, inny teren działania, większa liczba odbiorców, itp.).

Uwaga, pamiętajmy żeby nie pisać nieprawdy i nie powoływać się na niepewne źródła. Jeśli ekspert oceniający zauważy taką sytuację to może uznać, że nie mamy pełnej wiedzy o problemie lub też, że próbujemy wyłudzić dotację posługując się fałszywymi danymi.

POLITYKA LOKALNA

Jeśli jest to możliwe to wskażmy, że nasz projekt nie będzie funkcjonował w oderwaniu od polityki lokalnej, regionalnej czy państwowej. Opisując potrzeby możemy powołać się na dokumenty i strategie przeciwdziałania konkretnemu problemowi (np. lokalny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, strategia rozwoju gminy itp.).

WAGA PROBLEMU/KONSEKWENCJE DZIAŁAŃ LUB ICH ZANIECHANIA

Ważne, by podać informację co się stanie, gdy nie podejmiemy działań (nasilenie problemu, wzrost negatywnych zjawisk itp.) oraz jakie pozytywne zmiany nastąpią, gdy wprowadzimy sugerowane rozwiązania. Może są analizy wykazujące, czy problem pogłębi się w kolejnych latach, jakie są tendencje i kierunki zmian społecznych.

O tych pozytywnych zmianach krótko – więcej powinno znaleźć się w celach i opisie rezultatów.

SPOSÓB OPISU

Opisując problem używajcie zrozumiałego i poprawnego języka. Zarówno nadużywanie pojęć naukowych lub obcojęzycznych, jak i popełnianie błędów gramatycznych nie jest dobrze widziane. Nie stosujcie uogólnień, opierajcie się na konkretach. Pamiętajcie, że ktoś kto będzie czytał Wasz wniosek nie zna tak dokładnie specyfiki Waszego środowiska i niektóre problemy, które dla Was są oczywiste niekoniecznie są oczywiste dla eksperta zewnętrznego. Przekonajcie go do swojej wizji!

; ;