Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Loading...

COVID 19 – Gdyński Falochron NGO

Michał Guć – wiceprezydent ds. innowacji: Organizacje pozarządowe tworzą niezwykle ważną sferę w codziennym życiu miasta. To obszar bardzo wrażliwy i zajmujący działaniami w sferze kultury, sportu, edukacji czy wsparcia najsłabszych. Zadaniem samorządu jest współpraca, która pozwoli na rozwiązanie trudności związanych z COVID-19 – dlatego powstał Falochron dla NGO

UMOWY ZAWARTE Z MIASTEM
Gdyńskie organizacje realizują obecnie 252 umowy zawarte z samorządem. Ograniczenia związane z epidemią sprawiają, że wiele działań nie może zostać zrealizowanych w sposób, jaki zostały opisane we wnioskach konkursowych. Zmiany w działaniach projektowych, harmonogramach oraz kosztorysach będą po zakończeniu realizacji projektów dodatkowym wyzwaniem dla organizacji realizujących zadania publiczne. By dać im możliwość rzetelnego rozliczenia, prezydent Gdyni – korzystając z nadzwyczajnych przepisów związanych z epidemią – wydłużył okres na złożenie sprawozdań z realizacji zadań i ich rozliczenie.

NAJEM LOKALI
Gdyńskie organizacje użytkują lokale, które stanowią własność gminy. Część z nich jest użyczonych – organizacje nie ponoszą kosztów czynszu, inne gmina wynajmuje. Wszystkie organizacje, które płacą czynsz mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z płatności w okresie od ogłoszenia stanu epidemii do końca 2020 roku.

DOTACJE
Samorządy muszą się liczyć z bardzo poważnymi wyzwaniami w sferze finansów. Konieczne będą oszczędności i zmiany w priorytetach. Nie chcemy jednak, by odbiło się to na kondycji gdyńskiego III sektora. Dlatego kwoty zaplanowane w harmonogramie otwartych konkursów ofert pozostaną w 2020 roku niezmienione.

Wiemy, że wychodzenie z kryzysu będzie procesem długotrwałym. Dlatego wsparcie miasta dla III sektora nie ogranicza się tylko do 2020 roku. W kolejnym roku budżetowym pula środków na otwarte konkursy, nie tylko nie zostanie ograniczona, ale już dziś deklarujemy jej powiększenie, zwłaszcza w tych sferach, działalności pożytku publicznego, które najbardziej ucierpiały w wyniku epidemii.

REALIZACJA LOKALNYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH
Organizacje pozarządowe od lat włączają się w Gdyni w realizację lokalnych działań publicznych, współpracując z radami dzielnic, placówkami oświatowymi czy gdyńskimi instytucjami kultury. Po odwołaniu restrykcji ograniczających działalność i organizację imprez, podejmiemy – w granicach dopuszczalnych prawem – nadzwyczajne starania by włączyć NGO w realizację jeszcze większej liczby zadań realizowanych w dzielnicach.

POŻYCZKI
W Gdyni działa wiele dużych prężnych organizacji realizujących poważne zadania, ważne dla różnych grup społecznych – seniorów, osób z niepełnosprawnościami, ale także będących istotnym elementem polityki miasta w dziedzinie kultury, edukacji, sportu. Organizacje te zatrudniają pracowników, utrzymują lokale i budynki. Kryzys i wynikające z niego ograniczenie działalności uderzyły w ich płynność finansową. Dlatego w ramach Falochronu rozszerzona zostanie formuła niskooprocentowanych pożyczek dla organizacji. Będą przeznaczane nie tylko na działalność inwestycyjną (jak było od tej pory), ale także na wsparcie płynności bieżącej działalności pożytku publicznego.

WSPARCIE DORADCZE I EKSPERCKIE
W ramach Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych pracować będą eksperci, którzy wesprą organizacje w kwestiach prawnych i księgowych związanych z obecną trudną sytuacją, a także doradzą w poszukiwaniu dodatkowych środków na działalność. Do czasu zakończenia stanu epidemii porady będą się odbywać w sposób zdalny, później również poprzez spotkania indywidualne podczas dyżurów i w ramach pakietu dedykowanych szkoleń.

COVID 19 – działania ponadlokalne

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%. [wyłącznie dla organizacji zatrudniających pracowników]
Art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%. [wyłącznie dla organizacji zatrudniających pracowników] [wyłącznie dla organizacji prowadzących dz. gospodarczą]
Art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 15%. [wyłącznie dla organizacji zatrudniających pracowników] [wyłącznie dla organizacji prowadzących dz. gospodarczą lub odpłatną dz. pożytku publicznego]
Art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zwolnienie z całości lub części składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. [wyłącznie dla organizacji zatrudniających pracowników]
Art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS. [wyłącznie dla organizacji zatrudniających pracowników]
Art. 15zb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Art. 29 ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. [wyłącznie dla organizacji zatrudniających pracowników]
Art. 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Art. 26a ust. 1 i 1b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zobacz

Gdyńska Kampania 'Mały procent, wielka sprawa'

W Gdyni mamy 93 powody, aby przekazać nasz jeden procent. To 93 niesamowite organizacje, które każdego dnia zmieniają nasze miasto na lepsze.
Zobacz

Ważne wiadomości

Gdyńska kampania 1% „Mały procent, wielka sprawa”

Zobacz

Gdyńskie Centrum Wolontariatu

Masz w sobie niesamowite pokłady energii? Pomoc innym sprawa Tobie przyjemność? Wolontariat jest dla Ciebie!
Zobacz

Działania GCOP

Avada Admin

Gdyńskie Forum Pozarządowe

Już w październiku zapraszamy na tradycyjne spotkanie przedstawicieli gdyńskiego III sektora.

Avada Admin

Doradztwo

W ramach nowej formuły Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przygotowaliśmy szeroką gamę spotkań ze specjalistami!

Avada Admin

Uwaga! Nowe ankiety GCOP

W sierpniu prosimy o wypełnienie nowej ankiety Gdyńskiego Banku III sektora – chcemy, aby otrzymywali Państwo zawsze bieżące wiadomości.

Więcej

Uwaga! Konkurs o Srebrnego Śledzia

Rozpoczęliśmy nabór na kandydatów do nagrody o Srebrnego Śledzia - nowego projektu GCOP.
Więcej

Gdyńskie organizacje pozarządowe – poznaj je!

Współpracują z nami

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich