Rady seniorów – tworzenie warunków do pobudzenia aktywności obywatelskiej, to główny temat seminarium które, obyło się 18 października 2016r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Organizatorem spotkania, którego adresatami byli przedstawiciele samorządów lokalnych, gminnych rad seniorów oraz osoby zajmujące się na co dzień polityką senioralną  był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Problematyka związana z aktywnością społeczną osób starszych, jest istotnym elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd województwa. Potwierdzeniem tego faktu są miedzy innymi istniejące zapisy w regionalnych dokumentach strategicznych.  Od 205 roku, w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego funkcjonuje stanowisko Pełnomocnika Marszałka ds. Polityki Senioralnej. Funkcję tę od 2015 roku pełni Pan Tadeusz Adamejtis.

Ważnym elementem realizacji pomorskiej  polityki senioralnej, jest również organizacja cyklicznych spotkań takich jak w/w seminarium, które docelowo ma stać się stałą płaszczyzną  współpracy i dialogu dla lokalnych rad seniorów.

Najistotniejszym elementem działań na rzecz seniorów jest ich lokalność. Skutecznym narzędziem w pracy na rzecz seniorów są  zatem rady seniorów, funkcjonujące na poziomie gminy. Rada seniorów w gminie powinna realizować przede wszystkim następujące cele:

  • Zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności;
  • Tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych;
  • Integracja i wspieranie środowiska osób starszych;
  • Reprezentowanie interesów seniorów na zewnątrz;
  • Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społeczności lokalnej

Seminarium otworzył Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Pan Paweł Orłowski, który zapewnił że Samorząd Województwa będzie wspierał  rozwój polityki senioralnej w regionie przy pomocy dostępnych  narzędzi. Jednym z nich może stać się między innymi zawiązanie specjalnej platformy wymiany doświadczeń lokalnych rad seniorów, w formie Parlamentu Seniorów.

Uczestnicy spotkania, zostali następnie przywitani przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Panią Krystynę Dominiczak, która zwróciła uwagę na potrzebę oddolnego tworzenia się wspomnianego Parlamentu, który mógłby pełnić również funkcję doradczą Sejmiku Województwa. Pani Dyrektor, zwróciła uwagę na integracyjny charakter seminarium, i poprosiła przybyłych gości  przedstawienie się.

Następną cześć  spotkania stanowiły wystąpienia połączone z prezentacjami dotyczące przedmiotu seminarium.  Pan Maciej Kisała, kierownik referatu Pomocy Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, przedstawił zgormadzonym na seminarium system wsparcia seniorów w województwie pomorskim. Wychodząc od diagnozy demograficznej województwa, oraz prognoz dotyczących liczby osób starszych. Pan Maciej Kisała zaprezentował zapisy dotyczące seniorów w programach i strategiach realizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Następną prezentację przedstawiła Pani Barbara Bałka z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Uczestnicy seminarium zostali zapoznani z kwestią funkcjonowania rad seniorów w województwie pomorskim. Rady dają wiele korzyści nie tylko samym seniorom, ale również samorządom. Rady zawiązały się do tej pory w 17 gminach, częściej w miastach niż na wsi. Spośród 81 pomorskich gmin wiejskich, rady seniorów funkcjonują jedynie w 4 z nich.

Pierwszą część seminarium zakończyło wystąpienie Pana Tadeusza Ademejtisa, Pełnomocnika Marszałka ds. Polityki Senioralnej, które dotyczyło między innymi  celów jakimi powinna zajmować się polityka senioralna.

W drugiej części spotkania uczestnicy spotkania, mieli okazję na zabranie głosu, i uczestnictwo w dyskusji dotyczącej polityki senioralnej. W trakcie dyskusji, poruszano następujące kwestie:

  • Utworzenie gremium na poziomie wojewódzkim
  • Spotkania subregionalne – warsztatowe – kilka razy w roku
  • Spotkanie wojewódzkie – raz w roku
  • Utworzenie publikacji opisującej problematykę seniorów
  • Potrzeba wsparcia Marszałka Województwa w tworzeniu rad seniorów we wszystkich pomorskich gminach

Spotkania w podobnym składzie osobowym, będą kontynuowane. Zarówno organizatorzy jak i uczestniczy wyrazili opinię, że spotkania integrujące środowiska seniorów z środowiskami  ich wspierającymi przyczyni się do zwiększenie skuteczności polityki senioralnej  realizowanej
w województwie pomorskim.

Za: pomorskie.eu