Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 8 września w MRPiPS. Obrady otworzył współprzewodniczący Rady – sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz. Wręczył również nominacje nowopowołanym członkom Rady.

Zebrani zapoznali się z rozporządzeniem MRPiPS w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów, dotyczących realizacji zadań publicznych. Reguluje ono sytuację, w której organizacja „operator” przyjmuje zlecenie od organu i przekazuje realizację zadania innym organizacjom „realizatorom”. Taka procedurę określa się „podzlecaniem” lub „regrantingiem”. Może być ona stosowana przez samorządy przy rozdzielaniu dotacji ze środków publicznych. Rozporządzenie weszło w życie 3 września br.

Obecni na posiedzeniu zostali również zapoznani z projektem założeń zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jego częścią jest rejestr stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji. Nowelizacja tej ustawy będzie zatem miała duże znaczenie dla całego sektora pozarządowego.

Członkowie rady dyskutowali także na temat rozwoju dialogu obywatelskiego w Polsce i przebiegiem prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Za: MRPiPS