2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert.

I. Ogłaszający konkurs

Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798
e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

II. Obsługa merytoryczna konkursu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
telefon/fax (58) 78 20 120; (58) 62 59 330; (58) 62 59 387
e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl; www.mopsgdynia.pl

III. Podstawa prawna konkursu

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w:

 1. Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446);
 2. Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930);
 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
 4. Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
 5. Rozporządzeniu MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300);
 6. Uchwale Nr XLVII/1004/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020, zmienionej uchwałą Nr XI/216/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.;
 7. Uchwale Nr XIV/304/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania

 1. Rodzaj zadania publicznego: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni.”
 2. Dotacja zostanie przekazana do wysokości zabezpieczonych środków w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, tj. w wysokości 100% niezbędnych całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania i faktycznie poniesionych przez Zleceniobiorcę, któremu przyznano dotację.
 3. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446).
 4. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2021 r.

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Gmina Gdynia zapewni łączną kwotę środków przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania publicznego w wysokości:
 1. do 185 296,00 PLN w okresie od 01.11.2016 r. do 31.12.2016 r.
 2. do 1 111 430,00 PLN w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 3. do 1 112 846,00 PLN w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 4. do 1 111 430,00 PLN w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 5. do 1 118 948,00PLN w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 6. do 927 550,00 PLN w okresie od 01.01.2021 r. do 31.10.2021 r.

 1. Organ ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 2. Dotacja przekazywana będzie na wskazany rachunek bankowy należący do Zleceniobiorcy, w transzach, w ilości i wysokości wynikających z zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu umowy. Przy ustalaniu wysokości transz na drugi i kolejne okresy rozliczeniowe odlicza się wartość niewykorzystanych posiłków w poprzednim okresie rozliczeniowym, obliczaną w oparciu o koszty jednostkowe poszczególnych posiłków. Przez niewykorzystane posiłki rozumie się różnicę pomiędzy ilością planowanych a faktycznie zamówionych posiłków.

VI. Warunki realizacji zadania

 1. W ramach realizacji niniejszego zadania finansowane będzie przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez następujące jednostki MOPS w Gdyni:
 1. Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej Nr 1, 2, 3 i 4,
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11,
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3,
 4. Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy przy ul. Chwarznieńskiej 93.
 1. Szczegółowy opis zadania dostępny na stronie urzędu

Za: UM Gdynia