W maju wystartował projekt Caritas Archidiecezji Gdańskiej, którego celem jest jest zintegrowanie środowiska związanego z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej wokół wspólnie podzielanych dążeń w ramach sieci – klastra, który tworzyć będzie regionalną reprezentację przedstawicieli pomorskich WTZ i pozwoli na bieżącą wymianę doświadczeń, skoordynowanie wspólnych działań oraz usprawnienie przepływu informacji.

W trakcie trwania projektu, powołany listem intencyjnym klaster, oprócz stworzenia długofalowej strategii rozwoju współpracy, wspólnie przy pomocy ekspertów, wypracuje standardy usług realizowanych przez WTZ, opracuje koncepcję utworzenia przedsiębiorstwa społecznego, a także opracuje możliwości finansowania działalności klastra po zakończeniu projektu.

Utworzony klaster podejmie także działania w kierunku wzmacniania potencjału i możliwości pomorskich WTZ, m.in. szkolenia członków klastra, rozwijanie istniejących i wypracowanie nowych form wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dostęp do specjalistycznego poradnictwa. Realizacja projektu w sposób szczególny może przyczynić się do podniesienia jakości i skali działań pomorskich WTZ, co bezpośrednio wpłynie na wzmocnienie jakości życia i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych korzystających z oferty WTZ.

Beneficjentami projektu będą pomorskie WTZ oraz instytucje z ich otoczenia (jednostki naukowe, samorządy, przedsiębiorcy).

Partnerzy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie Oddział Pomorski w Gdańsku

Okres realizacji
maj 2016r. – listopad 2017r.

Biuro Projektu „Upleciemy SIEĆ – klaster pomorskich WTZ”: 
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
tel. 58 555 78 78

Justyna Kołacka – Animator klastra
kom. 662 195 644
e-mail: jkolacka@caritas.pl