2000px-POL_Gdynia_COA.svg
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: analiza dzielnic Redłowo i Orłowo w Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.).

1. Rodzaj zadania:

Realizacja zadania obejmuje w szczególności:

 1. Utworzenie zespołu osób analizujących dostępność dzielnic Redłowo i Orłowo w Gdyni, przy czym w skład zespołu należy włączyć min. 10 osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową;
 2. Przeprowadzenie z ww. zespołem osób serii spacerów badawczych, obejmujących ulice i inne ważne przestrzenie publiczne dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni;
 3. Sporządzenie po każdym spacerze notatek oceny miejsca, zbierających spostrzeżenia osób niepełnosprawnych biorących udział w spacerze;
 4. Oznaczenie zauważonych podczas spacerów barier przestrzennych w formie alertów na mapie Naprawmy To, przy czym szkolenie i dostęp do narzędzia zapewni Laboratorium Innowacji Społecznych;
 5. Sporządzenie raportu zawierającego:

a) podsumowanie spacerów z opisem kiedy się odbyły, po jakiej trasie, jaka była liczba uczestników,
b) zestawienie wszelkich obserwacji wykonanych podczas spacerów, dotyczących dostępności dzielnicy dla osób niepełnosprawnych,
c) zestawienie i podsumowanie wszystkich notatek oceny miejsca,
d) fotografie ze spacerów,
e) zestawienie ile alertów zostało naniesionych z rozbiciem na kategorie alertów.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 1. Przewidywana wysokość środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art. 36, na rok 2016,  na realizację zadania objętego konkursem wynosi 20000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy).
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

3. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Spełnienie przez oferenta warunków formalnych zapisanych w ogłoszeniu;
 2. Spełnienie przez oferenta merytorycznych kryteriów oceny oferty zawartych w ogłoszeniu.


4. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.
 2. Zadania mogą być realizowane przez podmioty spoza Gdyni, ale zawsze na rzecz mieszkańców Gdyni.
 3. Termin realizacji zadania – od 12 września 2016 do 31 grudnia 2016 roku.
 4. Dotacje nie mogą być przeznaczone na:
a) dotowanie przedsięwzięć finansowanych z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
f) działalność polityczną lub religijną.

5. Termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w Laboratorium Innowacji Społecznych przy Al. Zwycięstwa 96/98, budynek IVB, piętro I, pok. F 1.04, w godz. 8.00- 16.00 lub przesłać pocztą na w/w adres w kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: analiza dzielnic Redłowo i Orłowo w Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych – Nie otwierać przed 19.08.2016 r. godzina 16.00”.
 2. Termin składania ofert upływa z dniem 19 sierpnia 2016 roku. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Laboratorium Innowacji Społecznych.
 3. Formularz oferty można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 lub w Laboratorium Innowacji Społecznych przy al. Zwycięstwa 96/98 lub pod adresem internetowym http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/GCOP/305_29913.html .
 4. W przypadku oferty wspólnej dwóch lub więcej organizacji należy złożyć umowę o współpracy ubiegających się podmiotów, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
 5. Każda organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.


6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

    1) Kryteria formalne – rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

a) złożone przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
b)  złożone na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu,
c)  zawierające komplet załączników:
1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wystawiony), lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; w przypadku nie wpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu,
2. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,
3. kopię aktualnego statutu,
4. pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane w KRS do reprezentacji).

d) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
e) złożone w prawidłowo opisanej kopercie.

    2) Kryteria oceny strategicznej: (łącznie można zdobyć do 60 punktów):

a) ocena zakładanego planu spacerów (przebieg tras spacerów, liczba spacerów, liczba osób z niepełnosprawnościami w każdym ze spacerów) – oferta pkt III.8 – do 15 punktów,
b) ocena adekwatności zespołu osób realizujących spacery (sposób rekrutacji, charakterystyka i liczba osób z niepełnosprawnościami realizujących spacery, forma zaangażowania członków zespołu realizujących spacery) – oferta pkt III.3, 8 – do 30 punktów,
c) ocena zakładanego sposobu włączenia osób z niepełnosprawnościami do oznaczania alertów na mapie Naprawmy To – oferta pkt III.8 – do 15 punktów.

    3) Kryteria oceny jakościowej: (łącznie można zdobyć do 40 punktów):

a) ocena zakładanej wykonalności zadania (w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania) – do 10 punktów,
b) ocena trwałości/ciągłości zakładanych rezultatów realizacji zadania – do 10 punktów,
c) ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych – do 10 punktów,
d) ocena zakładanej efektywności wykorzystania dotacji – do 10 punktów.

7. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sierpniu 2016 r. Wyniki konkursu z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, ogłasza Prezydent Miasta Gdyni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl, niezwłocznie po podpisaniu zarządzenia.
 2. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, podejmie Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Konkursowej. Zarządzenie będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki realizacji zadania.
 3. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielaniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 4. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 5. Informacji dotyczących konkursu udziela: pani Agnieszka Jurecka, Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, pokój F0.30, tel.58 727 39 04.

Zarządzenie nr 4903/16/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.07.2016r.;
Specyfikacja konkursu;
Karta oceny oferty;
Projekt umowy;
Wzór oferty realizacji zadania publicznego;

Za: UM Gdynia