ministerstwo_spraw_zagranicznych_MSZ_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngoplMinister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018”. Oferty należy składać do 6 maja 2016 r.

1. Celem zadania publicznego „Regionalny Ośrodek debaty Międzynarodowej 2016-2018” jest realizacja w Polsce działań o zasięgu co najmniej regionalnym (wojewódzkim) obejmujących w szczególności:

a) prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (RODM) zgodnie ze Standardami prowadzenia RODM opisanymi w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu w następujących miastach:
Białymstoku, Bydgoszczy lub Toruniu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim lub Zielonej Górze, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu. Zakłada się powołanie jednego RODM w każdym województwie;

b) inicjatywy informacyjne i edukacyjne w tym m.in.:

  • debaty/konferencje regionalne z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz innych partnerów lokalnych;
  • współpracę z mediami lokalnymi (prasa, telewizja, radio, Internet, outdoor) m.in. poprzez publikację artykułów, wywiadów;
  • działania informacyjno-edukacyjne o charakterze warsztatowo-wykładowym, np. lekcja, warsztat, wykład, których celem jest podniesienie wiedzy i kompetencji z tematyki związanej z priorytetami polskiej polityki zagranicznej;
  • udział w realizacji projektów i programów MSZ (współpracę przy etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, obchodach Dnia Służby Zagranicznej, Tygodnia Edukacji Globalnej, promocji zatrudnienia Polaków w instytucjach i organizacjach międzynarodowych etc.).

2. Projekty zgłoszone w konkursie odnosić się muszą do priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Szczegółowy plan działania na rok 2016 musi odnosić się do następujących obszarów komunikacyjnych wynikających z Priorytetów polskiej polityki zagranicznej 2012-2016, a także Informacji Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku:
a) wkładu Polski w budowanie nowego ładu europejskiego po 1989 roku;
b) polskiego wkładu w rozwój cywilizacyjny i kulturowy Europy, a także wkładu polskich uczonych, odkrywców i inżynierów w osiągnięcia cywilizacji zachodniej i rozwój technologiczny świata;
c) wkładu Polaków w ratowanie Żydów w okresie niemieckiej okupacji Polski w II wojnie światowej;
d) międzynarodowych działań Polski na rzecz demokratyzacji, dialogu międzykulturowego oraz umacniania społeczeństwa obywatelskiego;
e) rozwoju polskich miast w kontekście ich wkładu w rozwój społeczno-ekonomiczny kraju i budowanie wizerunku Polski za granicą poprzez ich relacje z partnerami zagranicznymi.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

3.200.000,00 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) zł.

4. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.
O przyznanie dofinansowania w konkursie, zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), mogą ubiegać się również niepubliczne szkoły wyższe. Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa. Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Regionalny Ośrodek debaty Międzynarodowej 2016-2018”.

5. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:
Realizacja projektu objętego dofinansowaniem w roku 2016 może rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2016 r. i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Realizacja projektu objętego dofinansowaniem w roku 2017 może rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2017 r. i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r. Realizacja projektu objętego dofinansowaniem w roku 2018 może rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2018 r. i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

6. Termin składania wniosków projektowych: Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;
z dopiskiem na kopercie:
konkurs – „Regionalny Ośrodek debaty Międzynarodowej 2016-2018”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.
Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 6 maja 2016 r. o godz. 16.15(decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Konkurs

Za: NGO