ministerstwo_edukacji_MEN_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Oferty należy składać do 5 maja 2016 r.

Celem konkursu jest: wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekty na rzecz szkół, w których uczą się cudzoziemcy, uczniów będących uchodźcami i uczniów z mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce oraz szkół, do których uczęszczają, a także na rzecz placówek oświatowo-wychowawczych działających w środowisku lokalnym.

Dofinansowanie uzyskają projekty na rzecz rozwijania pozytywnych relacji w szkolnym i lokalnym środowisku wielokulturowym, obejmujących wzajemne poszanowanie odmienności kultur i tradycji, przeciwdziałania nieporozumieniom na tle międzykulturowym oraz projekty wspomagające podjęcie nauki w publicznych przedszkolach i szkołach, w szczególności realizujące intensywne kursy wakacyjne języka polskiego, projekty wspierające kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych.

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Termin składania ofert:

5 maja 2016 r.

Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone w Ministerstwie Edukacji Narodowej w terminie określonym w ust. 2.

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MEN: Konkurs

Za: NGO