46KRS:  0000030276

Strona internetowa: www. orlowo.gdynia.pl

e-mail: towarzystwoprzyjaciolorlowa@wp.pl

ul. Orłowska 6,

81-588 Gdynia

Towarzystwo działa na rzecz ogółu społeczności obejmując sferę zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, prowadzi działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej i upowszechnianie swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji.
Uczestniczy we wszechstronnym rozwoju Orłowa i Kolibek.
Celem Towarzystwa jest dbałość o poznawanie dziejów tego obszaru oraz jego mieszkańców, o zachowanie walorów środowiskowo – przyrodniczych, krajobrazowych, kulturalnych i architektonicznych obszaru i zachowanie ich w pamięci (Działalność muzealna i wystawiennicza; Działalność kulturalna).