915292fadc5eb308b35dd6ef34898a7d

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Wnioski można składać do 21 marca 2016 r.

Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL02,którym jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej.

Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Do dofinansowania kwalifikują się projekty bilateralne złożone w partnerstwie z organizacją z Państw-Darczyńców i/lub organizacją międzynarodową, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami międzynarodowymi oraz z Państw-Darczyńców (zgodnie z art. 3.6 ust. 1b) Regulacji) i jednocześnie wpisują się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych współpracy dwustronnej, powiązanych z następującymi rezultatami Programu:

Rezultat: Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000.

1) zarządzanie obszarami chronionymi w Polsce i w Państwach-Darczyńcach/ Parki Narodowe (instytucje publiczne takie jak agencje rządowe, powiaty, gminy);

2) gatunki zagrożone i siedliska naturalne;

3) bazy danych dokumentujące ogólne trendy dotyczące stanu najważniejszych ekosystemów i oferujące przegląd postępu w zatrzymaniu procesu utraty różnorodności biologicznej;

4) krajowe prawodawstwo;

5) zarządzanie i prace badawcze związane ogólnie z gatunkami i siedliskami przyrodniczymi, a także z gatunkami zagrożonymi i obcymi inwazyjnymi gatunkami; (instytucje publiczne na różnych poziomach, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, inne organizacje);

6) tereny podmokłe i strategie zarządzania, inicjatywy zmierzające ku wzmocnieniu krajowej i lokalnej zdolności zarządzania ekosystemami i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej terenów podmokłych; (centralne i lokalne instytucje zarządzające, organizacje, organizacje pozarządowe i inne);

7) merytoryczne zarządzanie różnorodnością biologiczną, studium porównawcze. Zintegrowane plany zarządzania obszarami morskimi;

8) różnorodność biologiczna i zmiany klimatu (adaptacja i łagodzenie).

Rezultat: Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych

Doświadczenia w strategiach zarządzania kontrolą i usuwaniem gatunków z czarnej listy (agencje rządowe, administracja lokalna, instytuty badawcze, programy sektorowe, organizacje, inni).

Rezultat: Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

1) Doświadczenia z przyrodniczymi centrami informacji itp. metody przekazywania złożonych informacji dotyczących różnych zagadnień związanych ze środowiskiem, a dotyczących np. terenów podmokłych i środowiska wodnego oraz różnych gatunków zwierząt, rola parków narodowych w systemie informacji przyrodniczej.

2) System obserwacji/rejestracji gatunków. System rejestracji gatunków i obserwacje roślin i zwierząt przez zainteresowane osoby, organizacje i instytucje.

3) Narzędzia edukacyjne – zestawy narzędzi edukacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej dla szkół i gimnazjów.

4) Procedury krajowe związane z ratyfikacją Protokołu z Nagoi.

Do dofinansowania kwalifikują się także projekty polegające na udziale kwalifikującego się podmiotu polskiego w seminariach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez podmiot z Państw-Darczyńców w tematyce wskazanej powyżej. W tym przypadku będzie wymagane dostarczenie zaproszenia na seminarium, warsztaty lub konferencję, albo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Warunkiem akceptacji tego typu projektu jest aktywny udział wnioskodawcy w planowanym wydarzeniu rozumiany, jako wygłoszenie prezentacji lub wykładu w tematyce wskazanej powyżej.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie ze środków MF EOG mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów zgodnie z art. 6.2. ust. 1 Regulacji oraz zgodnie zapisami Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 tj.:

Wszystkie podmioty, prywatne lub publiczne, zgodnie z art. 6.2 ust. 1 Regulacji, między innymi jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne, w tym Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” (PGL LP), itp., z tym że:

  • podmioty prywatne oraz organizacje pozarządowe (NGOs) w rozumieniu art. 1.5, ust.1, lit. (m) Regulacji, muszą być zarejestrowane na terenie Polski i działające przynajmniej 12 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru wniosków.

Wnioski mogą być składane zarówno przez pojedyncze podmioty jak i przez grupy podmiotów. W przypadku złożenia wniosku przez grupę podmiotów podmiot będący liderem projektu odpowiada za projekt i z nim zostanie zawarta umowa ws. projektu. W przypadku projektów grupowych powinna zostać zawarta umowa partnerska pomiędzy liderem projektu (wnioskodawcą) a innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej operatora: Konkurs

Za: NGO