ministerstwo_obrony_narodowej_MON_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngo.plMinister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w tym m.in. programy i działania służące organizacji przedsięwzięć w obszarze kultury fizycznej i sportu w Siłach Zbrojnych RP).

Termin składania ofert: 22 lutego 2016.

Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości do 1 000 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: 25.04 – 27.12.2016 r.

Oferty należy składać do dnia: 22.02.2016 r.

Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 31.03.2016 r.

Warunki składania ofert:

  1. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty dostępny jest także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl  (patrz współpraca z wojskiem).
  1. W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 10 ofert.
  1. Oferty należy przesyłać na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Komunikacji Społecznej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa. Rozpatrywane będą wyłącznie Oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej MON, w terminie podanym w Ogłoszeniu. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Za: NGO