Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego przedmiotem będą działania edukacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej na rzecz osób kierujących schroniskami dla osób bezdomnych lub do kandydatów na kierowników.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

wyłącznie instytucje, które uzyskały zgodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych z zakresu organizacji pomocy społecznej podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Wnioskodawca powinien być ujęty w Wykazie podmiotów, które uzyskały zgodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych z organizacji pomocy społecznej, publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.

Projekt może być realizowany w Partnerstwie. Maksymalna liczba Partnerów wynosi 3 (Lider + 2 Partnerów). Rolę lidera partnerstwa pełni Beneficjent projektu.

Alokacja na konkurs wynosi 3 250 000 zł.

W ramach projektów wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wys. 3,00% wartości projektu.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przyjmowane są od dnia 24.03.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 15.04.2018 r. (do godz. 23.59).

Więcej informacji na temat konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami, znajduje się na stronach internetowych: www.efs.mrpips.gov.pl.

Za: MRPiPS