Ogłoszenie do podmiotów spoza sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia Nr 6986/17/VII/R z dnia 21.11.2017 r. oraz Uchwały Nr XXXVI/765/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie  określenia trybu postępowania udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie dotacji na wykonywanie zleconych zadań z zakresu monitoringu powietrza na terenie Miasta Gdyni.

I. Postępowanie o udzielenie dotacji celowej obejmuje następujące zadania:

Przedmiotem zadania objętego dotacją jest prowadzenie w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku monitoringu atmosfery na terenie Gdyni w automatycznych stacjach pomiarowych zgodnie z wymaganiami Państwowego Monitoringu Środowiska.

Realizacja zadania polegać będzie w szczególności na:

– prowadzeniu pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza ditlenkiem siarki SO2, tlenkiem azotu  NO, ditlenkiem azotu NO2, tlenkami azotu NOX, pyłem zawieszonym PM10, tlenkiem węgla CO, ditlenkiem węgla CO2, ozonem O3, benzenem, etylobenzenem, toluenem oraz ksylenami wraz z parametrami meteorologicznymi, w stacjach automatycznych, metodami referencyjnymi lub ekwiwalentnymi.
– utrzymywaniu analizatorów i urządzeń wspomagających w stałej sprawności technicznej wraz z ewentualną ich modernizacją, zapewnienie serwisu i dostawy części zamiennych,
– bieżącej obsłudze stacji obejmującej: bezpieczeństwo danych pomiarowych (nadzór nad zasilaniem energetycznym i komunikacyjnym),
– bieżącej obsłudze jednostki centralnej (zbierającej, archiwizującej i przetwarzającej dane ze stacji pomiarowych), polegającej na kontroli jakości danych,
– bieżącej obsłudze monitora informacyjnego zamontowanego w holu Urzędu Miasta, polegającej na dostarczaniu online wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza, parametrów meteorologicznych wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa danych,
– oddziaływaniu na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez udział i organizację akcji szkoleniowo-edukacyjnych,
– opracowywaniu miesięcznych i rocznego raportu o jakości powietrza atmosferycznego oraz innych opracowań wymaganych przez organy stanowiące,
– zarządzaniu informacją o jakości powietrza obejmującą przekazywanie danych do WIOŚ, europejskich sieci monitoringu i wspomaganie regionalnego systemu zarządzania informacją o jakości powietrza,
– utrzymaniu strony internetowej zawierającej aktualne wyniki pomiarów i prognoz.

II. Przewidywana kwota dotacji wynosi 200 000 zł brutto.

III. Podmioty ubiegające się o dotacje zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

a. wniosku o udzielenie dotacji z opisem i budżetem zadania, którego realizacja ma być dotowana,
b. dokumentów określających status prawny wnioskodawcy, w tym przedmiot jego działania i sposób reprezentacji.
IV. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a.  merytoryczna wartość oferty, w tym: harmonogram działań, korzyści dla lokalnego środowiska wynikające z realizacji zadania, współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu,
b.  budżet zadania, w tym: koszt realizacji zadania, współudział innych źródeł finansowania,
c.  możliwość wykonania, tzn.: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie realizacji zadań z zakresu monitoringu atmosfer, osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania.

V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub  Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. W przypadku ofert wysłanych pocztą, liczy się data wpływu do kancelarii UM Gdyni.
Ostateczny termin składania ofert upływa 11 grudnia 2017 r. do godziny 16:00.

VI. Miejsce i termin rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie dotacji celowej:

Miejscem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie dotacji celowej jest Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Termin rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie dotacji celowej: do 14 grudnia 2017 r.

Oferty pod względem formalnym można konsultować w Wydziale Środowiska, ul. 10-go Lutego 24 (tel. 58 668-84-80) w godz. 8.00-16.00.

Za: Gdynia.pl