Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania:
 
Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Gdyni w roku 2018

I. Obsługa merytoryczna konkursu:

Urząd Miasta Gdyni – Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych 
ul. 3 Maja 27/31
81-364 Gdynia
tel.: 58/662 36 78
e-mail: ngo@gdynia.pl 

II. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b, pkt 22, pkt 22a oraz art. 11 ust. 1 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.).

III. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 7 grudnia 2017 r., godz. 23:59:59. 
2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1 należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 8 grudnia 2017 r., godz. 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, załączniki do oferty (oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.
3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania:

1. W ramach realizacji zadania dofinansowane będzie: 
1) zorganizowanie i prowadzenie w roku 2018 w lokalu przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni biura porad obywatelskich – punktu poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Gdyni, mającego za zadanie udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich.  Porady muszą być udzielane w pierwszej kolejności tym mieszkańcom Gdyni, którym nie przysługuje nieodpłatna pomoc prawna na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
2) sprawowanie pieczy nad powierzonym lokalem oraz udostępnianie lokalu (przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni) na potrzeby dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (przy założeniu, że jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny jest przeciętnie 20 godzin w tygodniu czyli 4 godziny dziennie 5 razy w tygodniu) prowadzonych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Lokal musi być udostępniany organizacji lub organizacjom pozarządowym, z którymi gmina m. Gdyni podpisze umowy na realizację ww. zadania.
3) przygotowanie oraz realizacja działań z zakresu edukacji prawnej i obywatelskiej dla mieszkańców Gdyni.
2. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r. i zakończy do dnia 31 grudnia 2018 r.

V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 60 000 zł brutto.

VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.
2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w  rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300).
 
3. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:
1)      umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera;
2)      statut oferenta/oferentów;
3)      ankieta/ankiety Gdyńskiego Banku o Organizacjach Pozarządowych;
4)      lista osób, którym oferent zamierza powierzyć udzielanie porad (lista nie może liczyć więcej niż 5 osób);
5)      dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie osób, o których mowa w punkcie 4;
6)      inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie.
4. Oferta (potwierdzenie złożenia oferty oraz ostatnia strona oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).
5. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.
6. Fotokopie (skan) załączników poświadczone za zgodność notarialnie lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta należy załączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.
7. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:
a)      przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
b)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
c)      budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
d)      zakup środków trwałych;
e)      działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
f)       udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym;
g)      działalność polityczną i religijną.
8. Składana oferta musi zakładać i określać:
1)      Dostępność usług świadczonych przez biuro dla klientów przynajmniej cztery dni w tygodniu;
2)      Dostępność usług świadczonych przez biuro dla klientów przynajmniej 20 godzin w tygodniu;
3)      Zapewnienie możliwości obsługi przynajmniej 1300 osób rocznie;
4)      Koszty utrzymania i eksploatacji powierzonego lokalu;
5)      Propozycję tygodniowego harmonogramu udzielania porad w ramach Biura Porad Obywatelskich z zachowaniem czasu i przestrzeni dla 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (przy czym dopuszcza się udzielanie porad w ramach obu systemów wsparcia w przedziale godzinowym 8:00 – 20:00 od poniedziałki do soboty).
9. Dotacja na realizację wyżej opisanego zadania zostanie udzielona tylko jednemu podmiotowi.
10. Podmiotowi, który zostanie wybrany, Miasto Gdynia użyczy na okres realizacji zadania lokal położony w Gdyni przy ul. Traugutta 2, z zastrzeżeniem IV. 1 pkt 2.

VII. Tryb i kryteria wyboru oferty:

1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta, któremu zostanie przyznana dotacja.
3. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

  • Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta – TAK / NIE
  • Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków): 0-5 pkt
  • Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: 0-15 pkt
  • Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł: 0-10 pkt
  • Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie: 0-30 pkt

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punktów

  • Doświadczenie organizacji w udzielaniu porad prawych i obywatelskich: 0-15 punktów
  • Aktywność w zakresie kampanii informacyjnej i promocyjnej o działalności biura; współpraca podczas realizacji zadania z podmiotami publicznymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego: 0-5 punktów
  • Dostępność biura – czas pracy biura (godziny przyjęć klientów oraz liczba odbiorców porad, ponad określone minimum): 0-12 punktów
  • Działania przewidywane do realizacji w zakresie edukacji prawnej: 0-8 punktów

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 2 stycznia 2018 r.

5. O wyniku konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

VIII. Realizacja zadań publicznych tego samego rodzaju:

1. Na zadanie tego podobnego rodzaju: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w latach 2014-2016 przekazywano 100.000 zł dotacji rocznie.
2. Na zadanie tego samego rodzaju: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w roku 2017 przekazano 60.000 zł dotacji.

Za: Gdynia.pl