Prezydent Miasta Gdyni
 
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

I. Obsługa merytoryczna konkursu:

Urząd Miasta Gdyni – Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych
ul. 3 Maja 27/31
81-364 Gdynia
tel.: 58/662 36 78
e-mail: ngo@gdynia.pl

II. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.).

III. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 15 listopada 2017 r., godz. 23:59.

2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1 należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 16 listopada 2017 r., godz. 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, załączniki do oferty (oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.

3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

IV. Rodzaj zadania oraz termin i warunki jego realizacji:

1. Planowane do powierzenia zadanie polega na prowadzeniu na terenie miasta Gdyni punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015 r., poz. 1255 ze zm.) zwaną dalej ustawą oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2. W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej pomoc prawna udzielana jest w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie (20 godzin tygodniowo), przy czym proponowany przez organizację rozkład godzin musi być stały w każdym tygodniu.

3. Jedna oferta musi zakładać zorganizowanie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i udzielanie w nim nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 2 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wymiarze określonym w ust. 2. Dopuszcza się złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta.

4. Dotacja na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może być udzielona tylko jednemu podmiotowi, chyba, że oferenci złożyli ofertę wspólną.

5. Składana oferta musi zakładać i opisywać sposób realizacji działań służących realizacji celu zadania zgodnie z zapisami ustawy, w szczególności:

1) musi zakładać oraz uwzględniać koszty obsługi administracyjno-biurowej punktu;
2) musi zakładać udzielanie porad prawnych w rozumieniu art. 3 ustawy;
3) musi zakładać udzielanie porad prawnych osobom uprawnionym, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy;
4) musi zakładać udzielanie porad prawnych przez osoby uprawnione, zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy – liczba osób wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być wyższa niż pięć osób, a ich ewentualna zmiana w trakcie realizacji zadania nastąpić może jedynie za zgodą ogłaszającego konkurs;
5) musi zakładać dokumentowanie udzielonych porad prawych w sposób określony w art. 4 ust. 2-6; art. 11 ust. 4 i 5 oraz 10;
6) musi zakładać udzielanie porad prawnych w jednym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie (przy czym dopuszcza się realizację nieodpłatnej pomocy prawnej w przedziale godzinowym 8:00 – 20:00, a proponowany przez organizację rozkład godzin musi być stały w każdym tygodniu);
7) musi wskazywać adres punktu którego dotyczy oferta;
8) musi uwzględniać ryczałtowe koszty udziału w utrzymaniu lokalu przeznaczonego na punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 350 zł miesięcznie;

6. Miejscem realizacji zadania jest miasto Gdynia, a adresatami zadania osoby uprawnione, określone w art. 4 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, niezależnie od miejsca zamieszkania.

7. Działania w ramach zadania będą realizowane w następujących lokalach gminnych, przy czym miejsce realizacji zadania może ulec zmianie na inny lokal gminny wskazany przez ogłaszającego (zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie realizacji zadania):

1) punkt nr 1 w lokalu przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni (81-388);
2) punkt nr 2 w lokalu przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni (81-388);
3) punkt nr 3 w lokalu przy ulicy Opata Hackiego 17a w Gdyni (81-211);
4) punkt nr 4 w lokalu przy ulicy Widnej 8 w Gdyni (81-649);
5) punkt nr 5 w lokalu przy ulicy Żeglarzy 5 w Gdyni (81-126);

8. W punkcie nieodpłatna pomoc prawna musi być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, przy czym dopuszcza się realizację nieodpłatnej pomocy prawnej w przedziale godzinowym 8:00 – 20:00, a proponowany przez organizację rozkład godzin musi być stały w każdym tygodniu.

9. Składane oferty muszą zawierać opis konkretnego przedsięwzięcia, którego realizacja rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r. i zakończy dnia 31 grudnia 2018 r.

10. Oferent musi wykazać, że dysponuje zasobami rzeczowymi i kadrowymi oraz wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą.

11. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:
1)      przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych (partycypacja w kosztach utrzymywania lokalu gdzie jest już realizowane inne zadanie finansowane z budżetu miasta, nie stanowi naruszenia tego punktu);
2)      koszty inwestycji, w tym zakup środków trwałych;
3)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
4)      budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
5)      działalność gospodarczą;
6)      udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym;
7)      działalność polityczną i religijną.

12. Oferta powinna zawierać działania mające na celu promocję zadania wśród potencjalnych beneficjentów. Promocja powinna obejmować zarówno promocję systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jako całości, jak i promocję konkretnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, mającą na celu efektywne wykorzystanie czasu otwarcia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

13. Oferta może zawierać działania związane z edukacją prawną oraz działania mające na celu zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, o których mowa w art. 14 ustawy.

V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadania:
1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 303 629,40 zł.
2. Wysokość środków publicznych przewidzianych na dofinansowanie realizacji jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 60 725,88 zł.

VI. Zasady przyznawania dotacji:

1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.
2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w  rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300).
3. Oferta musi być złożona przez organizację pozarządową albo podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która(-y) spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych (przebieg doświadczenia należy udokumentować zarówno pod względem długości, jak i zakresu);
2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania o zapewnieniu poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem oraz o zapewnieniu profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
4) spełnia wymóg określony w art. 11 ust. 11 ustawy.
4. Oferta (potwierdzenie złożenia oferty oraz ostatnia strona oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).
5. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go/(ich) do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie, zarówno w okresie realizacji zadania , jak i w okresie zdobywania doświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 6 pkt 1 ustawy.
6. Załączniki wymagane do oferty:
1)      umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie);
2)      statut oferenta/oferentów;
3)      ankieta/ankiety Gdyńskiego Banku o Organizacjach Pozarządowych;
4)      dokumentacja wykazująca spełnienie warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 6 pkt 1 ustawy oraz dokumentująca poziom tego doświadczenia – jego aspekt czasowy oraz zakres przedmiotowy (m.in. zaświadczenia o udzielaniu porad, kserokopie umów realizacji zadań publicznych, listy intencyjne, oświadczenia);
5)      oświadczenie o spełnianiu wymogu określonego w art. 11 ust. 11 ustawy;
6)      oświadczenie o spełnianiu wymogu określonego w art. 11 ust. 6 pkt 3 ustawy;
7)      przedwstępne umowy współpracy (promesy lub umowy) z osobami, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1 ustawy, które będą udzielać nieodpłatnych porad prawnych;
8)      oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy (w przypadku osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy) – przed podpisaniem umowy konieczne będzie dodatkowe przedłożenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
9)      imienną listę osób uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie pomocy prawnej – liczba osób wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być wyższa niż pięć osób, a jedna osoba nie może obsadzać więcej niż dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach wszystkich ofert złożonych w konkursie przez wszystkich oferentów;
10)  inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie.
7. Załączniki należy dołączyć do oferty w generatorze, o którym mowa w części III ust. 1 ogłoszenia oraz złożyć w sposób określony w części III ust. 3 ogłoszenia. W przypadku integralnych załączników zawierających więcej niż 5 stron dopuszcza się poświadczenie na pierwszej stronie wraz z określeniem liczby stron załącznika.
8. W przypadku składania przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się złożenie jednego egzemplarza powtarzających się załączników (nie dotyczy to wersji elektronicznej załączników).

VII. Tryb i kryteria wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie przewidzianym dla otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi obowiązującego w dniu ogłoszenia konkursu.

2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta lub oferentów, którym zostanie przyznana dotacja.

3. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

a) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta. TAK / NIE

b) Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków). 0-5 punktów

c) Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. 0-15 punktów

d) Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł. 0-10 punktów

e) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie. 0-30 punktów

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punktów

a) doświadczenie organizacji w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych ponad wymagane minimum 2 lata (przy uwzględnieniu częstotliwości i zakresu udzielanej dotychczas pomocy prawnej). 0-10 punktów

b) doświadczenie w udzielaniu poradnictwa prawnego osób, które udzielać będą porad prawnych (przy uwzględnieniu rodzaju uprawnienia do udzielania pomocy oraz przy uwzględnieniu częstotliwości i zakresu udzielanej dotychczas pomocy prawnej). 0-8 punktów

c) ocena zaproponowanych przez oferenta form i zakresu promocji zadania o której mowa w części IV.12 ogłoszenia. 0-8 punktów

d) ocena zaproponowanych przez oferenta działań edukacyjnych, o których mowa w części IV.13 ogłoszenia. 0-10 punktów

e) ocena diagnozy potrzeb dokonanej przez oferenta przy uwzględnieniu specyfiki lokalnej wybranego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. 0-4 punkty

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 listopada 2017 r.
5. O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

VIII. Realizacja zadań publicznych tego samego rodzaju:

1. Na realizację zadania polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe w 2017 roku udzielono dotacji w wysokości 303.617,64 zł
2. Na realizację zadania polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe w 2016 roku udzielono dotacji w wysokości 307.145,60 zł

Za: Gdynia.pl