Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych nr 1/2017 w ramach pilotażowego programu „Praca – Integracja”. Oferty należy składać do 29 listopada 2017 r.

Cel konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej do realizacji oferty złożonej przez Pocztę Polską S.A. dotyczącej zatrudnienia 400 osób niepełnosprawnych – adresatów PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”, przyjętej do realizacji przez Zarząd PFRON uchwałą nr 82/2017 z dnia 20 października 2017 r., zwanej dalej „ofertą realizacji zadania publicznego” lub „ofertą NGO”.
 2. Adresatem programu, zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA” jest osoba niepełnosprawna pozostająca bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszająca gotowość do zatrudnienia, na rzecz której prowadzone będą działania aktywizacyjne w ramach programu.

Podmioty uprawnione do składania ofert realizacji zadania publicznego, warunki składania ofert NGO

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert realizacji zadania publicznego w ramach konkursu są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), które podejmą współpracę z Pocztą Polską S.A., zwane dalej „Oferentem NGO”.
 2. Oferenci NGO mogą złożyć ofertę wspólną. Na etapie składania oferty wspólnej Oferentów NGO musi wiązać umowa określająca zakres działań poszczególnych Oferentów NGO. W przedmiotowej umowie musi zostać wskazany Lider, który będzie odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i przekazanie do PFRON kompletu dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania. Odpowiedzialność Lidera polega również na weryfikacji przedkładanych Liderowi przez pozostałych Oferentów dokumentów rozliczeniowych, na podstawie których Lider przygotowuje zbiorcze zestawienie dokumentów do PFRON.
 3. W przypadku oferty wspólnej – dopuszcza się złożenie oferty NGO przez minimum 2 (dwie) organizacje pozarządowe (w tym Lider) i maksymalnie 5 (pięć) organizacji pozarządowych (w tym Lider).
 4. Warunkiem złożenia oferty NGO jest:
  1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);
  3. posiadanie wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy;
  4. załączenie do oferty realizacji zadania publicznego projektu porozumienia z Pocztą Polską S.A., regulującego współpracę między Zleceniobiorcą (Zleceniobiorca określony został w rozdziale V ust. 6 ogłoszenia o konkursie), a Pocztą Polską S.A., zawierającego w szczególności:
   1. przewidywany termin rekrutacji adresatów programu,
   2. przewidywany zakres niezbędnych działań prowadzących do zatrudnienia osób niepełnosprawnych na wskazanych stanowiskach pracy,
   3. przewidywany termin wskazania adresatów programu do zatrudnienia w przedsiębiorstwie Poczta Polska S.A,
   4. zasady przekazywania Zleceniobiorcy przez Pocztę Polską S.A. danych o zatrudnionych adresatach programu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
 5. W przypadku oferty wspólnej warunki wskazane w ust. 4 pkt 1 i pkt 3 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Oferentów NGO. Warunki określone w ust. 4 pkt 2 weryfikowane są w odniesieniu do Lidera.
 6. W przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Oferentem NGO jest zarząd główny tej organizacji.
 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:
  1. PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
  2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
  3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.
 8. Z udziału w konkursie wykluczone są podmioty:
  1. w związku z działalnością których, lub działalnością podmiotów z nimi powiązanych, wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze na warunkach i zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego;
  2. które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od dnia, w którym wygasło zobowiązanie wobec PFRON;
  3. w których funkcje członków zarządu lub organów uprawnionych do reprezentowania organizacji pełnią osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
  4. które w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu) nierzetelnie wykonywały zobowiązania wynikające z umów zawartych z PFRON (w tym nierzetelnie i nieterminowo rozliczały środki PFRON).
 9. W przypadku oferty wspólnej warunki wymienione w ust. 7-8 obowiązują każdego z Oferentów NGO.

Rodzaje zadań realizowanych w ramach konkursu

Oferta realizacji zadania publicznego w ramach konkursu dotyczy zatrudnienia 400 osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie Poczta Polska S.A. we wskazanych obszarach:

 1. Obszar A – rekrutacja i kompleksowe rozpoznanie potrzeb wynikających z niepełnosprawności, gotowości i przydatności zawodowej adresata programu na wybranym stanowisku pracy;
 2. Obszar B – dofinansowanie uzyskania przez adresata programu pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych:
  1. zadanie 1 – indywidualne i/lub grupowe kursy/szkolenia zawodowe,
  2. zadanie 2 – indywidualne i/lub grupowe kursy/warsztaty w zakresie kompetencji „miękkich”;
 3. Obszar C – zniwelowanie braków/barier funkcjonalnych/technicznych/innych, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających podjęcie zatrudnienia przez kandydata do pracy w ramach określonych zadań:
  1. zadanie 1 – dofinansowanie zakupu sprzętów/urządzeń/usług, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności adresata programu są niezbędne do podjęcia i wykonywania pracy i nie wchodzą w zakres standardowego wyposażenia stanowiska pracy,
  2. zadanie 2 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci asystenta/trenera pracy w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia – z możliwością wydłużenia okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych,
  3. zadanie 3 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci dofinansowania kosztów dojazdu do i z pracy, w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia – z możliwością wydłużenia okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych,
  4. zadanie 4 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci dodatku motywacyjnego dla adresata programu na pokrycie innych kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia – z możliwością wydłużenia okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych,
  5. zadanie 5 – działania na rzecz adresata programu, w porozumieniu z Pocztą Polską S.A., mające na celu utrzymanie zatrudnienia, w tym wykorzystujące innowacyjne metody pracy.

Oferty realizacji zadania publicznego mogą być składane od dnia 8 listopada 2017 roku do dnia 29 listopada 2017 roku.

Ofertę NGO należy złożyć w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii Biura PFRON) lub wysłać za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) na adres PFRON: Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa z dopiskiem: ,,PRACA – INTEGRACJA – Konkurs nr 1/2017”. Należy również przesłać skan tej oferty wraz z załącznikami 1 i 3 (oraz załącznikiem 2 o ile dotyczy) drogą elektroniczną na skrzynkę programy@pfron.org.pl w terminie do dnia 29 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PFRON: Konkurs

Za: NGO