iarKRS: 0000348112

Strona internetowa: www.iar.org.pl

e-mail: nieodplatnapomocprawna@gmail.com

ul.Kopernika 20/3

81 – 424 Gdynia

 

Celami fundacji są:

 1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w szczególności poprzez tworzenie sieci biur poradnictwa prawnego.
 2. Działalność charytatywna.
 3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.
 4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.
 6. Pomoc społeczna oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 7. Promocja i organizacja wolontariatu.
 8. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 9. Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury.
 10. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w punktach 1-23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 11. Świadczenie poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego (tworzenie i prowadzenie punktów/ośrodków/biur/centrów poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego) w powiatach na terenie których tego typu poradnictwo nie funkcjonuje;
 12. Przygotowywanie i wdrożenie programów współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie świadczenia poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego;
 13. Realizowanie programów poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego skierowanych do obywateli o utrudnionym dostępie do tego typu usług;
 14. Promowanie i upowszechnianie standardów świadczenia usług w zakresie poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego;
 15. Działania informacyjne i edukacyjne służące podniesieniu poziomu prowadzonego poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego,
 16. Działania informacyjne i promocyjne służące upowszechnianiu informacji o świadczonych bezpłatnych poradach prawnych lub/i obywatelskich, w tym także publikacje w zakresie poradnictwa prawnego i/lub obywatelskiego;
 17. Badania i ekspertyzy służące ocenie dostępu i jakości świadczonych usług z zakresu poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego;
 18. Działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego skierowane do studentów nauk prawnych i humanistycznych oraz do prawników i innych środowisk zawodowych, z których mogą rekrutować się doradcy;
 19. Stworzenie i wdrożenie systemu ewidencjonowania prowadzonych spraw w zakresie poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego.
 20. Ochrona środowiska