ministerstwo_rodziny_pracy_MRPiPS_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngoplMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-009/16 w ramach II Osi priorytetowej PO WER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Priorytet inwestycyjny: 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia).

Kto może składać wnioski?

  • organizacje pozarządowe,
  • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest utworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, wspieranej np. narzędziami do bieżącej wymiany informacji i doświadczeń oraz koordynacji w ramach sieci OWES, a także pomiędzy siecią OWES a innymi sieciami, działającymi w obszarach zbieżnych z sektorem ekonomii społecznej (np. Krajowym Systemem Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grupami Działania itp.).

Sieć OWES służyć będzie m.in. integracji sektora instytucji wpierających ekonomię społeczną, reprezentowaniu wspólnych interesów, a także zachęcaniu nieakredytowanych OWES do współpracy i rozwoju, wymiany informacji oraz włączania się w system zapewniania wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej. Sieć będzie też pełnić funkcję edukacyjną i popularyzującą dobre praktyki w świadczeniu wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej – m. in. poprzez swoje otwarcie na instytucje wpierające ekonomię społeczną poza systemem akredytacji. Celem równoległym projektu jest także podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowanie konsultantów OWES do wspierania PES w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt V.2 i V.3 regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-009/16

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 100%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów – 11 000 000 zł.

Więcej na stronie NGO