2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

Z dniem 30.08.2016 r. Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu nr 5026/16/VII/O ogłasza sięotwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań zapewniających doskonalenie zawodowe gdyńskich nauczycieli w zakresie realizacji innowacyjnych metod nauczania i wychowania, przy kwocie dotacji 90.000 zł brutto, w szczególności w zakresie:

a) stwarzania i zapewnienia warunków innowacyjnej edukacji nauczycieli,
b) tworzenia i propagowania trendów i modeli doskonalenia zawodowego nauczycieli, wpływających na poprawę edukacji dzieci i młodzieży,
c) propagowania światowych innowacji pedagogicznych, nowych idei i myśli pedagogicznych.

Przewidywana kwota na realizację zadań objętych ogłoszonym konkursem wynosi 90.000 złbrutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zobowiązania wynikające z niniejszego Zarządzenia zostaną pokryte ze środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Gdyni na rok 2016 w kwocie 22.500 zł brutto w dziale 801, rozdz. 80195, par. 2360 i zostaną zabezpieczone w budżecie na rok 2017 w kwocie 67.500 zł brutto.

Dotacje przyznawane na realizację zadania nie mogą być udzielone na:
a) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d) działalność gospodarczą podmiotów ubiegających się o dotację,
e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
f) działalność polityczną lub religijną,
g) działalność sportową,
h) działalność świetlic socjoterapeutycznych.

Zakłada się możliwość przyznania dotacji na więcej niż jedno zadanie zgłoszone do konkursu przez jedną organizację.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 21 września 2016 roku. Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować ostatnią stronę, tą na której znajdują się oświadczenia i miejsce na podpisy i tę ostatnią stronę, podpisaną przez osoby upoważnione do złożenia oferty, złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 Lutego 24. Na składanej stronie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni. W przypadku składania ostatniej strony za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Oferty złożone po 21 września 2016 r. nie zostaną rozpatrzone.

Termin realizacji zadania ustala się na czas: od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2016r.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) i powinna zawierać w szczególności:

a) dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b) opis zadania i harmonogram jego realizacji,
c) informacje o miejscu realizacji zadania,
d) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

a) złożone przez podmiot uprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie,
b) składane poprzez system www.witkac.pl i kancelarię ogólną (ostatnia podpisana strona) i prawidłowo wypełnione,
c) zawierające komplet niezbędnych załączników (w systemie www.witkac.pl jako skany):
1. aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony www.ms.gov.pl), innego rejestru lub ewidencji
2. statut organizacji pozarządowej
3. wstępne zgody właścicieli obiektów i przestrzeni w których projekt będzie realizowany

Każda organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert. Wszystkie wyżej wymienione załączniki powinny być przedstawione w oryginale i podpisane przez upoważnione osoby lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.
 
Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny strategicznej:

a) dostosowanie metod i form realizacji działań do potrzeb beneficjentów- 0-30pkt.
b) innowacyjność metod stosowanych przy realizacji zadania- 0-10 pkt.
c) liczebność grupy docelowej- 0-20 pkt.

Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny jakościowej:

a) ocena wykonalności zadania tj. kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
b) ocena trwałości/ciągłości rezultatów realizacji zadania,
c) ocena adekwatności działań względem potrzeb lokalnych,
d) ocena efektywności wykorzystanej dotacji,
Za jedno kryterium oceny jakościowej organizacja może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
  
Prezydent Miasta na podstawie opinii Komisji Oceniającej dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2016 r.
 
Informacji udziela: Judyta Iwanów – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 Lutego 24, pokój 608, tel. 058 66 88 453.

Za: UM Gdynia