kprm

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER (IOK) – ogłosiła konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–007/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych (w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się urzędy (jednostki budżetowe) obsługujące organ administracji rządowej uprawniony do prowadzenia konsultacji publicznych w rozumieniu Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2013 r., poz. 979).

Projekty muszą być realizowane w partnerstwie z co najmniej jednym partnerem będącym organizacją pozarządową w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118, z późn. zm.) lub partnerem społecznym, w rozumieniu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER, wybieranym na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, wpisanych do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, prowadzonego na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. IOK szacuje, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kw. 2017 r.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84.28%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 5344560 zł.

Termin składania wniosków: od 19 września 2016 r. do 3 października 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: IV 2016 r.

Miejsce składania wniosków: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie projektu wraz z załącznikami powinny zostać złożone w dwóch formach:

  • w formie dokumentu elektronicznego przesłanego (wraz z załącznikami) za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl

oraz

  • w formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku, w postaci:¾ papierowej, w postaci wniosku wydrukowanego z systemu SOWA (wraz z załącznikami), opatrzonego podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku – złożonej w Dzienniku Podawczym KPRM (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14; czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 8: 15 do 16: 15) albo przesłanej przesyłką kurierską bądź pocztą albo elektronicznej, opatrzonej ważnym podpisem elektronicznym – w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) – osoby do tego upoważnionej, przesłanej (wraz z załącznikami) na elektroniczną skrzynkę podawczą KPRM na platformie ePUAP (adres: /KPRM/SkrytkaESP).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Dokumentacja konkursu
Kontakt w przypadku pytań – tel. 22 694 62 04, e-mail: efs@kprm.gov.pl.
Ogłoszenie nt. konkursu na stronie KPRM

Za: NGO