pobrane

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Common Framework
Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER

Informacja o zmianie z dnia 8 lipca 2016 roku

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

– podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne,
– administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne,
– jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
– ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast
– instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy,
– instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej,
– szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego,
– uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe,
– przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa,
– organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia,
– podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne,
– partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców,
– federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie – to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; działania finansowane są na zasadzie wzajemności; partnerzy podpisują umowę o współpracy ponadnarodowej, która załączają do wniosku o dofinansowanie. Projekt należy także zarejestrować w bazie danych, o której mowa w dokumentacji konkursowej.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach sześciu tematów:  

1. Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia służące zwiększaniu ponadnarodowej mobilności pracowników oraz systemy mobilności oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych zaangażowanych podmiotów

[1],

2. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,

3. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia,

4. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji,

5. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami,

6. Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia

[1] W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się finansowania działań o charakterze mobilnościowym, które mogą być realizowane tylko i wyłącznie w Działaniu 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej PO WER.

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu
Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu wersja dla niedowidzących 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 20 876 120,00 zł.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Termin i miejsce składania wniosków: od 19.09.2016 do 30.09.2016, Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa (klatka „E”, III piętro), w godzinach pracy CPE, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15, z zastrzeżeniem że w dniu 30 września br. wnioski mogą być składane do godziny 12.00.

Czytaj dalej