ministerstwo_rodziny_pracy_MRPiPS_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłasza konkurs mający na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Wnioskodawcą w projekcie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, jest:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Jednocześnie Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeżeli dotyczy) posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji w okresie 3 lat przed upływem terminu składania wniosku (Kryterium dostępu nr 1 karty oceny merytorycznej):

 • co najmniej 4 usług szkoleniowych z zakresu między innymi ustawy o wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dla łącznie min. 100 osób,
 • dysponuje lub będzie dysponował trenerami, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu, z których każdy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosku, przeprowadził min. 3 szkolenia dla co najmniej 50 osób ogółem.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy poprzez szkolenia beneficjentów, którzy reprezentują różne szczeble samorządu terytorialnego i należą do nich:

a) poziom zadań gminnych: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka,

b) poziom powiatów: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: dyrektor placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), w tym również placówek typu rodzinnego, pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka,

c) poziom województwa (marszałek): pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych,d) poziom wojewody: pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szkolenia obejmują uzupełniająco również następujące grupy osób, tj.:

a) przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów,) i/lub;
b) przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców) i/lub; c) przedstawicieli systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki) i/lub; d) inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi. Osoby te mogą stanowić nie więcej niż 30% uczestników projektu.

Kryteria formalne, merytoryczne oraz strategiczne zgodne z punktami 15, 16 i 17 Regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: w zależności od makroregionu. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 21 654 000 zł.

Czytaj dalej