ministerstwo_edukacji_MEN_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngoplMinister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wolontariat szkolny”. Oferty należy składać do 25 maja 2016 r.

Celem konkursu jest wspieranie realizacji organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów promujących wolontariat w szkołach, przy udziale pracy woluntarystycznej uczniów.

Celami szczegółowymi Konkursu są:

a) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w wolontariat szkolny,

b) uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne,

c) angażowanie uczniów w pracę woluntarystyczną,

d) nawiązywanie współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami w dziedzinie wolontariatu,

e) aktywizowanie organizacji pozarządowych do współpracy ze szkołami.

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Termin składania ofert: 25 maja 2016 r.

Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone w Ministerstwie Edukacji Narodowej w terminie wyżej określonym.

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MEN: Konkurs

Za: NGO