8a0dc3221ef9e36bcf4e6fe4ef4cf6ce

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że składając projekt partnerski w konkursie należy kierować się warunkami określonymi w regulaminie konkursu, w tym także w zakresie dotyczącym spełnienia poniższego kryterium dostępu. Projektodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu – niezależnie czy jako beneficjent czy partner projektu.

Kryterium ma na celu zróżnicowanie podmiotów realizujących projekty, w tym organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony i promocji zdrowia i zajmujących się problematyką praw pacjenta, partnerów społecznych, a także jednostek sektora finansów publicznych działających w obszarze ochrony zdrowia.

Informujemy także, że powyższe kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o dofinansowanie oraz numerów NIP podmiotów, tj. lidera i partnerów projektu.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jednego projektodawcę IOK odrzuci wszystkie złożone wnioski, w związku z niespełnieniem przez beneficjenta kryterium dostępu.

Przy składaniu wniosku, który przewiduje realizację projektu w partnerstwie należy upewnić się, że partner nie zawiązał już współpracy z innym podmiotem zamierzającym ubiegać się o dofinansowanie w tym konkursie.

Za: NGO

; ;