Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej– powiedział, otwierając konferencję, Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w MRPiPS. Uczestnicy spotkania podsumowali dotychczasowe działania i dyskutowali o kolejnych wyzwaniach.

Idea przedsiębiorczości społecznej wpisuje się w misję resortu rodziny w sposób wielowymiarowy, głównie ze względu na znaczenie tej formy działalności dla zwiększania zatrudnienia dzięki integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dodał wiceminister Michałkiewicz.

Andżelika Wardęga, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznegow MRPiPS, przedstawiła najważniejsze kierunki działań na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Piotr Krasuski, dyrektor Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju mówił o wparciu w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, m. in. poprzez dotacje na tworzenie miejsc pracy oraz preferencjach dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Poruszono również kwestię wprowadzenia trwałego dostępu do pożyczek, poręczeń i instrumentów innowacyjnych. – W tym roku ruszy projekt Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych” w ramach Działania 2.9 PO WER.Podmioty będą mogły starać się o pożyczki oraz uruchomiony zostanie fundusz reporęczeniowy – mówiła Anna Gajewska, dyrektor Departamentu Programów Europejskichw BGK. Budżet projektu wynosi158,9 mln zł.

Cezary Miżejewski, przedstawiciel Zespołu ds. Społecznych Rady Działalności Pożytku Publicznego w swoim wystąpieniu omówił potencjał, możliwości i wyzwania, jakie stoją przed podmiotami ekonomii społecznej jako realizatorami usług społecznych użyteczności publicznej. Rozpoczął dyskusję o tym, jak razem budować silny sektor ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.

W ramach panelu, w którym oddano głos bezpośrednio przedstawicielom sektora ekonomii społecznej, rozmawiano o potrzebach, możliwościach i wyzwaniach związanych z planowaniem i realizacją wsparcia sektora ekonomii społecznej.

W spotkaniu, które odbyło się 21 kwietnia w siedzibie MRPiPS, udział wzięli m.in. przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz Instytucji Zarządzających RPO.

Konferencja o wpieraniu podmiotów ekonomii społecznejKonferencja o wpieraniu… Konferencja o wpieraniu podmiotów ekonomii społecznejKonferencja o wpieraniu… Konferencja o wpieraniu podmiotów ekonomii społecznejKonferencja o wpieraniu…
Za: MRPiPS