ministerstwo_obrony_narodowej_MON_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl.jpg

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie „Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”: Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć upamiętniających Dowódców Wojskowych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Oferty należy składać do 10 maja 2016 r.

Celem realizowanego zadania jest kształtowanie postaw proobronnych młodzieży szkolnej oraz zrzeszonej w organizacjach pozarządowych poprzez uczczenie pamięci poległych Dowódców Wojskowych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę do 300 000,00 zł.

Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Otwartego Konkursu Ofert.

Termin realizacji zadania: od 06.06 – 30.09.2016 r.

Oferty należy składać do dnia: 10.05.2016 r.

Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 17.05.2016 r.

Warunki realizacji zadania:

 • zadanie polega m.in. na:
 1. zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, sprawnościowym, proobronnym i patriotycznym, w szczególności:
 • przygotowaniu materiałów informacyjnych i przygotowaniu regulaminów zawodów (w przypadku zadań o charakterze sportowym);
 • przygotowaniu materiałów promocyjnych, wydawnictw organizacyjnych itp.;
 • zabezpieczeniu medycznym i ubezpieczeniu przedsięwzięcia oraz uczestników;
 • zapewnieniu wyżywienia uczestników;
 • zapewnieniu zakwaterowania uczestników;
 • zapewnieniu nagród (puchary, medale, przedmioty okolicznościowe itp.);
 1. organizacji spotkania pokoleń oraz wieczoru pamięci poświęconego Dowódcom Wojskowym poległym w katastrofie smoleńskiej;
 • przedsięwzięcie może być dedykowane osobno każdemu z Dowódców Wojskowych poległych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem lub upamiętniać wszystkich albo kilku z nich;
 • miejsce realizacji przedsięwzięcia powinno być związane z miejscem służby ww. Dowódców.

Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz współpracować z jednostką wojskową w zakresie realizowanego zadania;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Oddziale Współpracy ze Społeczeństwem wDKS@mon.gov.pl.

Warunki składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty dostępny jest także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca z wojskiem).

Oferty należy przesyłać na adres: Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MON, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DKS MON, w terminie podanym w ogłoszeniu.

Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MON: Konkurs