ministerstwo_rozwoju_MR_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl.jpgMinisterstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-003/16 na typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Nabór prowadzony będzie w terminie od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • Organizacje pozarządowe,
  • Partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • Podmioty ekonomii społecznej,
  • Administracja publiczna,
  • Przedsiębiorstwa,
  • Uczelnie,
  • Jednostki samorządu terytorialnego,
  • Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 16 800 000 zł.

Nabór prowadzony będzie w terminie od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r.

Regulamin konkursu

Załączniki

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15, z wyłączeniem dnia 29 lipca 2016 r., w którym wnioski mogą być składane tylko do godziny 16.00.

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
oraz
– w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku
albo
– w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rozwoju.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:
– osobiście w siedzibie w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
– przesyłką kurierską;
– pocztą;
albo
– w formie elektronicznej – w tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MR (adres: /MIR/SkrytkaESP).

; ;