subwencja-oswiatowa-to-zle-rozwiazanie-pisze-do-mrpips-skarbnik-pasymia

Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz wręczył powołanie na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Ewie Adamiak, Dyrektorowi Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów.

Członkowie Rady zapoznali się z pracami poszczególnych zespołów. Zespół ds. Społecznych przedstawił propozycję uchwał w sprawie zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dot. przesunięcia terminu publikowania przez organizacje pożytku publicznego sprawozdań w bazie prowadzonej przez MRPiPS. Rada RDPP rekomenduje przesunięcie terminu na 30 września.

Zespół ds. Polityki na rzecz młodzieży zajmował się kwestią programu na rzecz młodzieży, tworzonego obecnie przez Ministerstwo. Aktualnie trwają prace nad szczegółowymi zapisami programu i prawdopodobnie w najbliższym czasie zostanie on ogłoszony.

Zespół ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego pracował nad zapisami ogłoszeń dot. naboru osób do Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej oraz do Zespołu Opiniującego Kampanie Społeczne w Polskim Radiu.

Pan Piotr Kontkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego, przedstawił informację nt. senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności w zakresie propozycji dodania nowej sfery zadań publicznych, tj. działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

Członkowie Rady postanowili rozszerzyć krąg uczestników posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego o przedstawicieli Wojewódzkich RDPP.

Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, zaprezentował zebranym założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Współprzewodniczący Rady Krzysztof Michałkiewicz wyraził nadzieję, że III sektor zostanie włączony w działania przewidziane do realizacji w Planie.

Za: MRPiPS