POL_Gdynia_COA.svg

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji
podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego,
na realizację zadania: Edukacja żywieniowa osób niepełnosprawnych

Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 35a ust. 1 pkt 4 oraz art. 36 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239), § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2008 r. Nr 29 poz. 172)

1. Działania mają obejmować: przygotowanie i przeprowadzenie wykładów na temat zdrowego żywienia, przeprowadzenie warsztatów z praktycznego przygotowania potraw, indywidualne konsultacje dietetyczne z adresatami projektu i ich rodzinami, podsumowanie projektu – wydanie publikacji z przepisami i podstawowymi zaleceniami dietetycznymi.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłoszonym konkursem wynosi 15.000zł brutto.

2. Na realizację zadania związanego z edukacją żywieniową osób niepełnosprawnych w 2014 r. nie przeznaczono środków, w 2015 r. przeznaczono 18.000 zł.
Termin składania ofert ustala się do 9 maja 2016 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wskazany termin dotyczy także ofert wysłanych pocztą. Na kopercie zawierającej ofertę powinien być umieszczony napis „Konkurs: edukacja żywieniowa”.
Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 czerwca 2016 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2016 r.

3. Dotacja nie może być udzielona na: przedsięwzięcia, które są dofinansowane z Budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.

4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

5. Oferta powinna zawierać w szczególności:

a. dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b. szczegółowy zakres rzeczowy, termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, przy czym wkład własny organizacji nie może być niższy niż 5% kosztów całego zadania,
d. informację o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
e. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
f. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego itp.
Wzór ofert można otrzymać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl/pozarzadowa

6. Do oferty należy dołączyć:

a. bilans za 2015 r.,
b. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2015 r., w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
c. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
d. statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
e. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.

7. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.

7.1. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej (zgodnie z § 6 ust. 4 uchwały nr XIV/304/15 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016) dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja.
7.2. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a. kompleksowość działań proponowanych do realizacji w ramach projektu (20 pkt),
b. adekwatność zastosowanych metod działania do potrzeb beneficjentów (20 pkt),
c. dostępność działań dla potencjalnie zainteresowanych beneficjentów (20 pkt),
d. zakładana wykonalność zadania, w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania (10 pkt),
e. trwałość / ciągłość zakładanych rezultatów realizacji zadania (10 pkt),
f. adekwatność zakładanych działań do potrzeb lokalnych (10 pkt),
g. zakładana efektywność wykorzystania dotacji (10 pkt).
7.3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a. złożone przez organizacje prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
b. przygotowane na obowiązującym formularzu,
c. prawidłowo wypełnione,
d. zawierające komplet niezbędnych załączników,
e. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
8. Informacje dotyczące konkursu podlegają opublikowaniu:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.
9. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 maja 2016 r.
10. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.

Za: Gdynia.pl

 

 

2000px-POL_Gdynia_COA.svg

 

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
na zadanie: zacieśnianie więzi osób niepełnosprawnych z członkami rodzin

Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 35a ust. 1 pkt 4 oraz art. 36 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239), § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2008 r. Nr 29 poz. 172)

1. Działania mają obejmować: realizacje wspólnych przedsięwzięć tj. gry zespołowe, gotowanie, prowadzenie zajęć mających na celu zapoznanie rodzin ze specyfiką niepełnosprawności członka rodziny itp.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłoszonym konkursem wynosi 30.000zł brutto, przy czym każda z organizacji może otrzymać nie więcej niż jedną dotację na realizację w/w zadania.

2. Na realizację zadań związanych z zacieśnianiem więzi osób niepełnosprawnych z członkami rodzin nie przeznaczono w 2014 r. i 2015 r. żadnych środków.
Termin składania ofert ustala się do 9 maja 2016 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wskazany termin dotyczy także ofert wysłanych pocztą. Na kopercie zawierającej ofertę powinien być umieszczony napis „Konkurs: Zacieśnianie więzi”.
Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 czerwca 2016 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2016 r.

3. Dotacja nie może być udzielona na: przedsięwzięcia, które są dofinansowane z Budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.

4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a. dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b. szczegółowy zakres rzeczowy, termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, przy czym wkład własny organizacji nie może być niższy niż 5% kosztów całego zadania,
d. informację o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
e. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
f. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego itp.
Wzór ofert można otrzymać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl/pozarzadowa

6. Do oferty należy dołączyć:

a. bilans za 2015 r.,
b. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2015 r., w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
c. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
d. statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
e. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.

7. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.
7.1. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej (zgodnie z § 6 ust. 4 uchwały nr XIV/304/15 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016) dokona wyboru podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja.
7.2. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a. kompleksowość działań proponowanych do realizacji w ramach projektu (20 pkt),
b. adekwatność zastosowanych metod działania do potrzeb beneficjentów (20 pkt),
c. dostępność działań dla potencjalnie zainteresowanych beneficjentów (20 pkt),
d. zakładana wykonalność zadania, w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania (10 pkt),
e. trwałość / ciągłość zakładanych rezultatów realizacji zadania (10 pkt),
f. adekwatność zakładanych działań do potrzeb lokalnych (10 pkt),
g. zakładana efektywność wykorzystania dotacji (10 pkt).
7.3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a. złożone przez organizacje prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
b. przygotowane na obowiązującym formularzu,
c. prawidłowo wypełnione,
d. zawierające komplet niezbędnych załączników,
e. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

8. Informacje dotyczące konkursu podlegają opublikowaniu:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.

9. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 maja 2016 r.

10. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.

Za: Gdynia.pl

2000px-POL_Gdynia_COA.svg

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
na zadanie: Przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do niezależnego życia

Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 35a ust. 1 pkt 4 oraz art. 36 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239), § 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2008 r. Nr 29 poz. 172)

1. Działania mają obejmować: prowadzenie zajęć związanych z podniesieniem umiejętności osób niepełnosprawnych tj. dbałość o higienę, przygotowanie prostych posiłków, poprawa komunikacji werbalnej, samodzielne poruszanie się środkami komunikacji itp.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłoszonym konkursem wynosi 10.000zł brutto.

2. Na realizację zadań związanych z przygotowaniem osób niepełnosprawnych intelektualnie do niezależnego życia nie przeznaczono w 2014 r. i 2015 r. żadnych środków.
Termin składania ofert ustala się do 9 maja 2016 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wskazany termin dotyczy także ofert wysłanych pocztą. Na kopercie zawierającej ofertę powinien być umieszczony napis „Konkurs: Przygotowanie ON do niezależnego życia”.
Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 czerwca 2016 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2016 r.

3. Dotacja nie może być udzielona na: przedsięwzięcia, które są dofinansowane z Budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.

4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a. dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b. szczegółowy zakres rzeczowy, termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, przy czym wkład własny organizacji nie może być niższy niż 5% kosztów całego zadania,
d. informację o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
e. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
f. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego itp.
Wzór ofert można otrzymać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl/pozarzadowa

6. Do oferty należy dołączyć:
a. bilans za 2015 r.,
b. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2015 r., w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
c. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
d. statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
e. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.

7. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.
7.1. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej (zgodnie z § 6 ust. 4 uchwały nr XIV/304/15 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016) dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja.
7.2. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a. kompleksowość działań proponowanych do realizacji w ramach projektu (20 pkt),
b. adekwatność zastosowanych metod działania do potrzeb beneficjentów (20 pkt),
c. dostępność działań dla potencjalnie zainteresowanych beneficjentów (20 pkt),
d. zakładana wykonalność zadania, w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania (10 pkt),
e. trwałość / ciągłość zakładanych rezultatów realizacji zadania (10 pkt),
f. adekwatność zakładanych działań do potrzeb lokalnych (10 pkt),
g. zakładana efektywność wykorzystania dotacji (10 pkt).
7.3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a. złożone przez organizacje prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
b. przygotowane na obowiązującym formularzu,
c. prawidłowo wypełnione,
d. zawierające komplet niezbędnych załączników,
e. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

8. Informacje dotyczące konkursu podlegają opublikowaniu:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.

9. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 maja 2016 r.

10. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.

Za: Gdynia.pl

2000px-POL_Gdynia_COA.svg

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
na zadanie: Prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia kompetencji społecznych i budowania wolontariatu dorosłych osób niepełnosprawnych

Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 35a ust. 1 pkt 4 oraz art. 36 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239), § 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2008 r. Nr 29 poz. 172)

1. Działania mają obejmować: nabór i przeszkolenie wolontariuszy niepełnosprawnych i pełnosprawnych, opracowanie programu działań uspołeczniających i wolontariatu osób niepełnosprawnych, ewaluację przedsięwzięcia itp.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłoszonym konkursem wynosi 40.000zł brutto.

2. Na realizację zadań związanych z prowadzeniem działań zmierzających do podnoszenia kompetencji społecznych dorosłych osób niepełnosprawnych nie przeznaczono w 2014 r. środków; w 2015 r. kwota przyznana na w/w zadanie wyniosła – 14.990 zł.
Termin składania ofert ustala się do 9 maja 2016 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wskazany termin dotyczy także ofert wysłanych pocztą. Na kopercie zawierającej ofertę powinien być umieszczony napis „Konkurs: podnoszenie kompetencji społecznych ON”.
Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 czerwca 2016 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2016 r.

3. Dotacja nie może być udzielona na: przedsięwzięcia, które są dofinansowane z Budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.

4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a. dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b. szczegółowy zakres rzeczowy, termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, przy czym wkład własny organizacji nie może być niższy niż 5% kosztów całego zadania,
d. informację o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
e. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
f. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego itp.
Wzór ofert można otrzymać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl/pozarzadowa

6. Do oferty należy dołączyć:
a. bilans za 2015 r.,
b. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2015 r., w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
c. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
d. statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
e. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.

7. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.
7.1. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej (zgodnie z § 6 ust. 4 uchwały nr XIV/304/15 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016) dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja.
7.2. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a. kompleksowość działań proponowanych do realizacji w ramach projektu (20 pkt),
b. adekwatność zastosowanych metod działania do potrzeb beneficjentów (20 pkt),
c. dostępność działań dla potencjalnie zainteresowanych beneficjentów (20 pkt),
d. zakładana wykonalność zadania, w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania (10 pkt),
e. trwałość / ciągłość zakładanych rezultatów realizacji zadania (10 pkt),
f. adekwatność zakładanych działań do potrzeb lokalnych (10 pkt),
g. zakładana efektywność wykorzystania dotacji (10 pkt).
7.3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a. złożone przez organizacje prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i mające doświadczenie w pracy z wolontariuszami,
b. przygotowane na obowiązującym formularzu,
c. prawidłowo wypełnione,
d. zawierające komplet niezbędnych załączników,
e. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

8. Informacje dotyczące konkursu podlegają opublikowaniu:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.

9. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 maja 2016 r.

10. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.

Za: Gdynia.pl

2000px-POL_Gdynia_COA.svg

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji
podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego,
na zadanie: Aktywizacja społeczna
niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym

Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 35a ust. 1 pkt 4 oraz art. 36 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239), § 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2008 r. Nr 29 poz. 172)

1. Działania mają obejmować: organizowanie zajęć sportowych, kulturalnych itp. dla niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłoszonym konkursem wynosi 12.000zł brutto.

2. Na realizację zadań związanych z aktywizacją społeczną niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym w 2014 r. i 2015 r. nie przeznaczono środków.
Termin składania ofert ustala się do 9 maja 2016 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wskazany termin dotyczy także ofert wysłanych pocztą. Na kopercie zawierającej ofertę powinien być umieszczony napis „Konkurs: aktywizacja społeczna młodzieży niepełnosprawnej”.
Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 czerwca 2016 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2016 r.

3. Dotacja nie może być udzielona na: przedsięwzięcia, które są dofinansowane z Budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.

4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a. dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b. szczegółowy zakres rzeczowy, termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, przy czym wkład własny organizacji nie może być niższy niż 5% kosztów całego zadania,
d. informację o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
e. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
f. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego itp.
Wzór ofert można otrzymać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl/pozarzadowa

6. Do oferty należy dołączyć:
a. bilans za 2015 r.,
b. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2015 r., w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
c. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
d. statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
e. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.

7. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.
7.1. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej (zgodnie z § 6 ust. 4 uchwały nr XIV/304/15 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2016) dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja.
7.2. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a. kompleksowość działań proponowanych do realizacji w ramach projektu (20 pkt),
b. adekwatność zastosowanych metod działania do potrzeb beneficjentów (20 pkt),
c. dostępność działań dla potencjalnie zainteresowanych beneficjentów (20 pkt),
d. zakładana wykonalność zadania, w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania (10 pkt),
e. trwałość / ciągłość zakładanych rezultatów realizacji zadania (10 pkt),
f. adekwatność zakładanych działań do potrzeb lokalnych (10 pkt),
g. zakładana efektywność wykorzystania dotacji (10 pkt).
7.3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a. złożone przez organizacje prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
b. przygotowane na obowiązującym formularzu,
c. prawidłowo wypełnione,
d. zawierające komplet niezbędnych załączników,
e. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

8. Informacje dotyczące konkursu podlegają opublikowaniu:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.

9. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 maja 2016 r.

10. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.

Za: Gdynia.pl