subwencja-oswiatowa-to-zle-rozwiazanie-pisze-do-mrpips-skarbnik-pasymia

Zapraszamy organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert – „Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.”.

Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić jednego kandydata na członka Komisji Konkursowej. W skład Komisji Konkursowej wchodzi osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

Praca w Komisji Konkursowej ma charakter nieodpłatny i jej członkowie nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.

Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie wybrana 1 osoba wchodząca w skład Komisji Konkursowej. Zostanie ona bezpośrednio poinformowana o wyborze, nie później niż do dnia 4 kwietnia 2016 r.

Propozycje kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy przesłać elektronicznie na adres: kiop@mrpips.gov.pl w terminie do dnia 1 kwietnia 2016 r., z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.”

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail) kandydata, nazwę reprezentowanej organizacji wraz z jej krótkim opisem (ok. 1000 znaków, ½ strony A4).

Z treścią ogłoszenia Konkursu można zapoznać się na stronach internetowych: www.mrpips.gov.pl, www.mrpips.gov.pl/bipwww.analizy.gov.pl, oraz na tablicy informacyjnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz przed upływem terminu składania zgłoszeń udziela stosownych wyjaśnień w godz. 8.30 – 15.00, pod nr tel. 022 661 17 07.

Za: MRPiPS