ministerstwo_rodziny_pracy_MRPiPS_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngoplDepartament Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs „Kompleksowa realizacja działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową” na realizację projektów w ramach Działania 2.7 Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Data ogłoszenia konkursu: 1 marca 2016 r.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 „Kompleksowa realizacja działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową” na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym PO WER 2014-2020.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu przeprowadzenie kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działań na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

Uczestnikami projektu są przedstawiciele społeczności romskiej bądź osoby z otoczenia społeczności romskiej (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia członków społeczności romskiej objętych wsparciem w ramach projektu).

Wnioskodawcy

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP), są:

  • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • jednostki badawczo-rozwojowe,
  • przedsiębiorcy.

Alokacja

Alokacja na konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-001/16 wynosi 20 000 000,00 zł.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od 31.03.2016 r. do 21.04.2016 r.

Wnioski należy składać osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa lub od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.16 do 16.15. Istnieje także możliwość złożenia wniosku o dofinasowanie projektu w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowo wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowejwww.sowa.efs.gov.pl.

Infolinia

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: szkolenia@kapitalludzki.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: 22 461 63 70, 22 461 63 63 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

Za: NGO

; ;