0000085977

www.ptbn.pl

prezes@ptbn.pl , sekretarz@ptbn.pl

Al. Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia

PTBN jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowo-technicznym osób współdziałających w rozwoju, praktycznym zastosowaniu i upowszechnianiu osiągnięć nauki o bezpieczeństwie oraz niezawodności, rozumianych jako dziedziny obejmujące problemy bezpieczeństwa wynikające z zagrożeń stwarzanych przez technikę i naturę oraz niezawodności w systemach człowiek-technika-środowisko.

Celami PTBN są: 

– Rozwój nauki i inżynierii bezpieczeństwa oraz niezawodności.
– Integracja osób i zespołów zajmujących się bezpieczeństwem oraz niezawodnością na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
– Wspieranie wszelkich, zgodnych z prawem, działań praktycznych na rzecz świadomego i racjonalnego kształtowania poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności w odniesieniu do zagrożeń stwarzanych przez wytwory techniki i naturę, w tym szczególnie działań podejmowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
– Występowanie do odpowiednich organów państwowych i samorządowych z inicjatywami na rzecz prawidłowego kształtowania poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności, a w tym z inicjatywami natury legislacyjnej.
– Upowszechnianie wiedzy ogólnej, technicznej i z zakresu zarządzania bezpieczeństwem oraz niezawodnością w społeczeństwie polskim oraz w odpowiednich środowiskach opiniotwórczych.

; ;