7abf6070737ab00164ce8dbe90ade789

Do 14 kwietnia 2016 r. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego prowadzi nabór wstępnych wniosków w ramach Akcji 3 Programu Erasmus+: Wsparcie w reformowaniu polityk – inicjatywy dotyczące innowacji w zakresie polityki.

Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk – inicjatywy dotyczące innowacji w zakresie polityki Europejskie eksperymenty polityczne na polu edukacji i szkoleń oraz młodzieży pod kierownictwem organów władzy publicznej wysokiego szczebla EACEA/34/2015

1. Opis, cele i priorytetowe tematy

Europejskie eksperymenty polityczne w ramach akcji 3 programu Erasmus+ (Wsparcie w reformowaniu polityk) – inicjatywy dotyczące innowacji w zakresie polityki to projekty współpracy transnarodowej wspierające realizację programów politycznych Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży, w tym programów sektorowych, takich jak procesy boloński oraz kopenhaski.

Ogólnym celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wsparcie poprawy skuteczności i efektywności systemów edukacji oraz szkoleń, jak też polityki młodzieżowej przez gromadzenie i ocenę dowodów dotyczących systemowego wpływu innowacyjnych działań politycznych. Niniejsze zaproszenie wymaga zaangażowania organów władzy publicznej wysokiego szczebla kwalifikujących się krajów oraz wykorzystania właściwych i powszechnie uznanych metod oceny opartych na badaniach terenowych (eksperymentach).

Szczegółowe cele niniejszego zaproszenia:

 • promowanie transnarodowej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy organami władzy publicznej na najwyż­szym szczeblu instytucjonalnym z kwalifikujących się krajów w celu wsparcia systemowego doskonalenia i innowacji w dziedzinie edukacji, szkoleń oraz młodzieży,
 • ułatwienie gromadzenia i analizy merytorycznej dowodów w celu zapewnienia pomyślnego wdrożenia innowacyjnych działań,
 • ułatwienie przenoszenia i skalowalności innowacyjnych działań.

Priorytetowe tematy niniejszego zaproszenia:

W dziedzinie kształcenia i szkolenia
1. Promowanie podstawowych wartości poprzez kształcenie i szkolenia odnoszących się do różnorodności w środowisku edukacyjnym;
2. Zatrudnienie i umiejętności: walidacja kształcenia nieformalnego i nieformalnego w dziedzinie kształcenia i szkolenia;
3. Poprawa jakości szkoleń i edukacji nauczycieli dzięki wykorzystaniu możliwości nowych technologii (edukacja szkolna);
4. Zwiększenie innowacyjności i przedsiębiorczości szkół wyższych przez zmiany instytucjonalne (szkolnictwo wyższe);
5. Nauczyciele oraz trenerzy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w uczeniu się opartym na pracy/przyuczeniu do zawodu (kształcenie i szkolenie zawodowe);
6. Wdrożenie ram dla oceny skuteczności polityki kształcenia dorosłych;

– W dziedzinie młodzieży
7. Dotarcie do młodzieży: rozwijanie zdolności do zwalczania i zapobiegania marginalizacji oraz gwałtownej radykalizacji wśród młodych ludzi.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Za kwalifikujące się do składania wniosków w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie uznaje się następujące podmioty:

a) Organy władzy publicznej (ministerstwa lub podmioty równoważne) odpowiedzialne za edukację, szkolenia lub sprawy młodzieży, działające na najwyższym krajowym lub regionalnym poziomie (odpowiadającym kodom NUTS 1 lub 2; w przypadku krajów, w których kody NUTS 1 lub 2 nie są dostępne, należy zastosować najwyższy dostępny kod). Organy władzy publicznej odpowiedzialne za sektory inne niż edukacja, szkolenia i młodzież (np. zatrudnienie, finanse, sprawy społeczne, sprawy wewnętrzne, sprawiedliwość, zdrowie) są uznawane za kwalifikujące się, o ile wykażą, że posiadają określone kompetencje w dziedzinie, w której dany eksperyment ma być przeprowadzony. Organy władzy publicznej mogą być reprezentowane przez inne organizacje publiczne lub prywatne, a także prawnie ustanowione sieci lub stowarzyszenia władz publicznych, pod warunkiem że takie upoważnienie wyrażono na piśmie z uwzględnieniem wyraźnego odniesienia do składanego wniosku.

b) Publiczne lub prywatne organizacje bądź instytucje działające na polu edukacji, szkoleń lub młodzieży.

c) Publiczne lub prywatne organizacje bądź instytucje prowadzące działania związane z edukacją, szkoleniami lub młodzieżą w innych sektorach społeczno-gospodarczych (np. organy władzy publicznej, agencje lub służby odpowiedzialne za edukację, szkolenia, młodzież, zatrudnienie, sprawy społeczne, sprawy wewnętrzne, sprawiedliwość, zapewnienie jakości, uznanie lub walidację; podmioty świadczące poradnictwo zawodowe, izby gospodarcze, organizacje biznesowe i społeczne, organizacje zawodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje kulturalne lub sportowe, jednostki ewaluacyjne lub badawcze, media).

Za kwalifikujące się uznaje się tylko wnioski składane przez osoby prawne mające siedzibę w jednym z następujących krajów:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
 • kraje kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii.

Minimalny skład partnerstwa: wymaga się stworzenia partnerstwa obejmującego minimum cztery podmioty reprezentujące trzy kwalifikujące się kraje. W szczególności:

 • Co najmniej jeden organ władzy publicznej (ministerstwo lub podmiot równoważny) lub organ delegowany – zgodnie z opisem zawartym w pkt 2 lit. a) – z trzech różnych kwalifikujących się krajów lub prawnie ustanowiona sieć/ stowarzyszenie organów władzy publicznej reprezentujące co najmniej trzy różne kwalifikujące się kraje.
  Sieć lub stowarzyszenie muszą posiadać upoważnienie udzielone przez co najmniej trzy odpowiednie organy władzy publicznej – zgodnie z opisem zawartym w pkt 2 lit. a) – do działania w ich imieniu w odniesieniu do konkretnego wniosku dotyczącego projektu.
  Partnerstwa muszą obejmować co najmniej jeden odpowiedni organ władzy publicznej – zgodnie z opisem zawartym w pkt 2 lit. a) – pochodzący z państwa członkowskiego UE.
 • Co najmniej jeden podmiot publiczny lub prywatny z doświadczeniem w analizie scenariuszy alternatywnych oraz ocenie skutków polityki (badacz). Podmiot taki będzie odpowiedzialny za aspekty metodologiczne oraz protokoły badań terenowych. W partnerstwie może uczestniczyć więcej niż jeden podmiot tego rodzaju, o ile ich praca będzie skoordynowana i spójna.

Wniosek dotyczący projektu może koordynować i złożyć wyłącznie jeden z następujących podmiotów, działający w imieniu wszystkich wnioskodawców:

 • organ władzy publicznej zgodnie z opisem zawartym w pkt 2 lit. a),
 • prawnie ustanowiona sieć lub stowarzyszenie organów władzy publicznej zgodnie z opisem zawartym w pkt 2 lit. a),
 • podmiot publiczny lub prywatny upoważniony do odpowiedzi na zaproszenie przez organ władzy publicznej zgodnie z opisem zawartym w pkt 2 lit. a). Aby złożyć i koordynować wniosek dotyczący projektu w imieniu organu władzy publicznej, upoważnione podmioty muszą uzyskać wyraźne poparcie na piśmie udzielone przez ten organ zgodnie z opisem zawartym w pkt 2 lit. a).

Wnioski musi złożyć przedstawiciel prawny organu koordynującego w imieniu wszystkich wnioskodawców.

O dotację nie mogą ubiegać się osoby fizyczne. Za kwalifikujące się do roli „organu koordynującego” do celów niniejszego zaproszenia uznawane są wyłącznie organizacje, które są w stanie wykazać swoje istnienie jako osoby prawnej od co najmniej trzech lat w dniu ostatecznego terminu składania wstępnych wniosków.

3. Okres kwalifikowalności i kwalifikujące się działania

Projekt musi rozpocząć się pomiędzy 1 stycznia 2017 r. a 28 lutego 2017 r.

Czas trwania projektu musi wynosić 24-36 miesięcy. Jeżeli jednak po podpisaniu umowy i rozpoczęciu realizacji projektu ukończenie projektu w wyznaczonym terminie staje się niemożliwe dla beneficjentów z uzasadnionych i niezależ­ nych od nich powodów, okres kwalifikowalności może zostać przedłużony. Okres kwalifikowalności zostanie przedłu­żony o maksymalnie 6 dodatkowych miesięcy, jeżeli stosowny wniosek zostanie złożony przed upływem terminu okreś­ lonego w umowie. Maksymalny okres będzie wówczas wynosić 42 miesiące.

Kwalifikujące się działania powinny być zgodne z załącznikiem 1 do wytycznych dla wnioskodawców. Badania terenowe muszą zostać przeprowadzone w co najmniej trzech krajach, których ministerstwa (lub upoważnione podmioty) uczestniczą w projekcie.

4. Kryteria udzielenia wsparcia

5. Budżet

Łączny budżet dostępny na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 14 000 000 euro. Został on podzielony w następujący sposób pomiędzy dwoma obszarami działania:

 • Edukacja i szkolenia: 12 000 000 euro,
 • Młodzież: 2 000 000 euro.

Wkład finansowy UE nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt wyniesie 2 000 000 euro.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.

6. Procedura i terminy składania wniosków

Przed złożeniem elektronicznego wniosku wnioskodawcy będą musieli zarejestrować swoją organizację w Portalu edukacji, kultury i sektora audiowizualnego, obywatelstwa i wolontariatu (Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal), w którym przyznany im zostanie kod identyfikacyjny uczestnika (Participant Identification Code, PIC). Podanie PIC będzie wymagane w formularzu zgłoszeniowym.

Portal jest narzędziem służącym zarządzaniu wszystkimi informacjami prawnymi i finansowymi związanymi z organizacjami. Informacje na temat rejestracji można znaleźć w portalu pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/ education/participants/portal.

Składanie i wybór wniosków odbędą się w dwóch etapach: naboru wstępnych wniosków oraz naboru pełnych wniosków.

Wnioskodawcy powinni uważnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami o zaproszeniu do składania wniosków oraz procedurze ich składania, jak też skorzystać z dokumentów stanowiących część wniosku (pakietu zgłoszeniowego) pod następującym adresem:https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovationeuropean-policy-experimentation-eacea-342015_en.

Pakiet zgłoszeniowy należy złożyć przez internet z wykorzystaniem właściwego formularza elektronicznego, należycie wypełnionego oraz z uwzględnieniem wszystkich odpowiednich i stosownych załączników oraz dokumentów towarzyszących.

Formularze wniosków dostępne są w internecie pod następującym adresem:https://eacea.ec.europa.eu/PPMT.

Formularze wniosków, które nie zawierają wszystkich niezbędnych informacji, i które nie zostaną złożone przez internet przed upływem terminu, nie będą rozpatrywane.

Wnioski o dotacje należy sporządzić w jednym z języków urzędowych UE.

Ostateczne terminy składania wniosków:

 • wstępne wnioski: 14 kwietnia 2016 r., godz. 12.00 (południe czasu środkowoeuropejskiego),
 • pełne wnioski: 13 października 2016 r., godz. 12.00 (południe czasu środkowoeuropejskiego).

7. Dalsze informacje

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z treścią wytycznych dla wnioskodawców.
Tekst wytycznych wraz z pakietem zgłoszeniowym jest dostępny pod następującym adresem: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policyexperimentation-eacea-342015_en.

Adres poczty elektronicznej: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Za: NGO

; ;