pomorskie_logo

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej oraz w siedzibie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2016″.

UWAGA: Oferty muszą dotrzeć do siedziby Urzędu przed upłynięciem wskazanego terminu!

Termin składania ofert upływa w środę, dnia 30 grudnia 2015 roku, o godzinie 15:45.

Dokumenty do pobrania dostępne na stronie internetowej