ministerstwo_spraw_zagranicznych_MSZ_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że termin składania wniosków w konkursie „Polska Pomoc Rozwojowa 2016” został przedłużony do 14 grudnia 2015 r.

W ogłoszeniu opublikowanym 12 listopada 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej MSZ, na stronach internetowych www.msz.gov.pl oraz www.polskapomoc.gov.pl, a także w siedzibie Ministerstwa wprowadza się następującą zmianę:

W punkcie 4 ogłoszenia „Termin i sposób składania ofert“ ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2016“

(podać nazwę kraju beneficjenta, numer oferty wygenerowany z systemu on-line poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl) lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 14 grudnia 2015 r. w godzinach 8:15 – 16:15. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji.”

Więcej na NGO