ckpś-logo

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r. i potrwa do 29 stycznia 2016 r.

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – Konkurs nr 2.4.1/1/2015
– typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
– podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Dofinansowanie można otrzymać na ochronę in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Kto może składać wnioski?

  • parki narodowe,
  • pozarządowe organizacje ekologiczne,
  • jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
  • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
  • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP),
  • jednostki badawczo-naukowe,
  • uczelnie,
  • urzędy morskie

Więcej na stronie NGO

; ;